Non classé

Depite rãmbã taoor soab reega Zapõ la Arabisaodit tẽnsã no-rɛɛsdba

Yʋʋm-vẽkr kiuug rasem 19 yʋʋm 2022 soabã, a Alasan Bala SAKÃND reega  Arabisaodit tẽngã no-rɛɛs a Fahad Aldosari, la Zapõ tẽngã no-rɛɛs a Kati Masaaki sẽn be Burkĩna Faso wã. Seg-taabã pʋgẽ b goma Burkĩna Faso Asãmble wã ne tẽns a yiibã Asãmble rãmb tʋmd-n-taare. Yaa Arabisaodit tẽngã no-rɛɛs la a Alasan Bala SAKÃND reng […]

Non classé

Minisr ning sẽn get zagsã la galen-tẽnsã meeb talla sɛk ne kiba-kɩtbã

Yʋʋm-vẽkr kiuug rasem 17 yʋʋm 2022 soabã, miniisr ning sẽn get zagsã la galen-tẽnsã meebo, a  Benewẽnde Tanislas  SÃNKAR  talla sɛk ne kiba-kɩtbã. Seg-taabã yɩɩ sẽn na n kõ vẽenem sẽn kẽed ne tʋʋm-noy nins sẽn get zagsã meeb tʋm-n-taar ne gosneerã, b sɛbã manesg zugu. Miniisrã wilgame tɩ sẽn na yɩl n paam tɩ […]

Non classé

Gosneera taoor soab tɩ kẽnga Tugã soolmẽ wã n tɩ kaag nin-wẽnsã sabaab sẽn kɩt b rãmb zoe n bas b tẽnsã

Yʋʋm-vẽkr kiuug rasem 15 yʋʋm 2022 soabã, a Lasina ZERBO, Burkĩna Faso gosneerã taoor soab zĩnda Tugã Suuru Porvẽesa pʋga. A kẽngame n tɩ ges neb nins sẽn zoe n bas b tẽnsã n wa yõk gãag sobendã. A ka kẽng a yembr ye, tɩ bala, miniisr ning sẽn get sodaasã, la miniisr ning sẽn […]

Non classé

Burkĩna Faso rãmb maana b soog-m-mengã naoor 61 soabã tig tẽegre

Tigrã maana wala Reezẽo fãa pʋg b sẽn maand-a toto wã. Reezẽo di sãntrã Burkĩna Faso na-tẽngã pʋgẽ, soog-m-mengã tig-tẽegre, rõandã soabã n tõkd a yʋʋm 61. Tigrã tẽegr pʋgẽ yɩɩ koees buud toor-toor la b zẽk n taas nin-buiidã la b kõ neb kẽer waoor n kũuni. Reezẽo di sãntrã pʋga,  yɩɩ Palaas de […]