Non classé

Tigs-kaseng n na n pak a kʋlense, Burkĩna Faso tɩ b gom kaorengã lebg n sigl yelle

Miniisr dãmbã zĩnda ne taab bõn-bɩʋʋng kiuug rasem 15 yʋʋm 2021 soabã, la  b rɩka noor n na n zĩnig tigsg sapaolg kiuug rasem 13 yʋʋm 2021 soabã, n tɩ baas zĩ-likr kiuug rasem 18 soabã, n gom kaorengã lebg n siglg na-kẽnd-paallã yelle. Yaa miniisr dãmbã tigsg sẽn da zĩnd tʋʋlg kiuug rasem 31 […]

Non classé

Burkĩna Faso rãmb maana tɩɩsã daare

 Yʋʋm sa-sik kiuug rasem a 7 yʋʋm 2021 soabã,  Burkĩna Faso tẽngã taoor dãmb tɩ maana tɩɩsã daar Zɩnyãre. Tẽnga taoor soab sẽn sela toɛɛg Boalẽ Zɩnyãr Komindã pʋgẽ. Yʋʋma noore, Burkĩna Faso tẽngã tara zu-loees sẽn kẽed ne  wen-vɩʋʋgã koglg wɛɛngẽ. Yaa rẽ n kɩte, tɩ  we-kʋɩɩrã tar taoor kẽnd wakat fãa. Bãngdbã sẽn […]

Non classé

SENI wã paama taoor saoba

Sull ning sẽn sogend vot rãmba Burkĩna Faso tɩ b boond tɩ SENI wã a Eliize WEDRAOOG la b yãk t’a lʋɩ taoore. Sa-sik kiuug rasem a 2 yʋʋm 2021 soabã a Niutoand Ameed BAARI ne a Eliize WEDRAOOG zĩnda ne taaba, t’a wilg yẽ me sẽn tʋm n tekẽ, tɩ b maan nug tikri, tɩ […]

Non classé

A Zãn Liuk Melasõ wilgame tɩ Burkĩna Faso rãmb sã n dat tɩ Farens sodaasã looge, b tõeeme

Sẽn sɩng ne sẽoog kiuug rasem 18 yʋʋm 2021 soabã, a Zãn Liuk Melasõ Farens tẽngã Depite, a ye sẽn  baood Farens tẽngã naam yʋʋm 2022 soabã, siga Burkĩna Faso. A sega nin-zaals sula taoor dãmba.  Sẽoog kiuug rasem 21 raare, a talla sõs-kaseng Inivɛrsite Zozɛf Ki Zerbo sẽn be Waogdgã. Sõasgã gom-zug yɩɩ woto : […]