Non classé

Burkĩna Faso soog-m-mengã tig-tẽegr maana Sãntr sɩɩd soolmẽ

Sẽn sɩng Hotvolta 1960 yʋʋmde, n ta tẽngã yʋʋr sẽn wa n teke, n lebg Burkĩna Faso la b maanda tõnd tẽngã soog-m-mengã tig-tẽegre. Yʋʋm 1960 n ta 2018 yaa yʋʋm 58 masã. Yʋʋm 58 tig-tẽegr maana Sãntr sɩɩde, Maanga. Yõ-koglgã fãa yɩɩ sõma, la tʋʋmdã wa n tɩ baasa ne “defile”. Kodenvaar “minisr deta” […]

Non classé

Burkĩna Faso soog-m-meng ket n be a na-kẽnd-sõng zugu

Yaa sẽn ta rasem a tãab masã, la Sãntr sɩɩd Reezẽo wã reeg Burkĩna Faso nin-buiidã tɩ b maand Burkĩna Faso soog-m-mengã tig-tẽegre, a naoor 58 soaba. Yʋʋm 2018 soabã b sɩnga ne tʋʋma buud toor-toore n wa baas ne “defile”. Kodenvaar minisri, a Ameed Bakayoko, n yãka b tẽngã yõ-koagendb tɩ b wa naag […]

Non classé

Fãrens bʋ-kaodbã kõo sor tɩ b tall a Farensoa Kõmpaoor n wa Burkĩna Faso

Yʋʋm-sar kiuug rasem a 5 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ, Fãrens  bʋ-kaod-roogã kõo sore, tɩ b tall a Fãrensoa Kõmpaoore, tɩ sak Burkĩna Faso bʋ-kaodbã. A Fãrensoa Kõmpaoor yaa Burkĩna Faso na-kʋdg a Bilɛɛs Kõmpaoor yaoa. B talg-a talg-a lame sẽn kẽed ne kiba-kɩt a Norbɛɛr Zãong sẽn maan kaalem yʋʋm-sar kiuug rasem 13 yʋʋm 1998 […]