Non classé

Kibaya kũun na n paama taoor kẽnd zĩ-likr kiuug sẽn watã pʋgẽ

Bõn-bɩʋʋng kiuug rasem piiga yʋʋm 2020 soabã pʋgẽ, Ministɛɛr ning sẽn get kiba-kɩtbã la gom-goamdbã yell talla sɛk ne kiba-kɩtbã Waga deemilli, n kõ-b sigl-pall b sẽn sigindi, n na n bãng kiba-kɩsg roog fãa sẽn tʋme, la neb sõor sẽn dat a tʋʋmdã bɩ b sẽn dɩt a yõodã toto Burkĩna wen-vɩɩs a naasã […]

Non classé

Lagem-n-taar sull kaseng ning sẽn zabd ne vɩɩmã kengrã talla sɛk ne kiba-kɩtbã

Bõn-bɩʋʋng kiuug rasem a 3 yʋʋm 2020 soabã pʋgẽ lagem-n-taar sull kaseng ning sẽn zabd ne vɩɩmã kengre, sɩbgr kaalma, la ninsaal yam raabã na leb poorẽ wã taoor rãmb talla sɛk ne kiba-kɩtbã « Burus di tarvaye » zakã pʋga. Yɩɩ wakat b sẽn goma rɩɩbã ligdi, la karenzi wã ligd sẽn dʋʋd bag-bage, yõ-koglg kaalmã […]

Non classé

Bi-yam n daada a ma samsa

Bõn-bɩʋʋng kiuug pipi raare, sull ning sẽn get « Burkĩn daagã » siglg taoor rãmb talla sɛk ne kiba-kɩtbã « Menzõ de lãntr piris » zak pʋg Waogdgo. Sɛkã võore, ya b sẽn da yãk tʋʋlg rasem 11 sẽn loogã tɩ Koviid 19 bãagã wa kẽ sʋkã. A na n kell n tõogame, la yaa zĩ-likr kiuug rasem 26 […]