Non classé

Depite rãmbã vot sẽn segd n zĩnd sapaolg kiuug yʋʋm 2020 soabã a tõe n wa taa yʋʋm 2021 soabã pʋgẽ

Depite rãmbã vot ra segd n naaga naabã yãkr  sapaolg kiuug rasem 222 yʋʋm 2020 soabã, la a tõe n wa yɩɩ yʋʋm 2021 soabã. Yaa woto la depite rãmbã wilgame tɩ b gilg tẽnsã wʋsg pʋgẽ, n ges tẽngã sẽn kẽnd toto, yaa rẽ tɩ b sẽn zĩnd sẽoog kiuug rasem 6 yʋʋm 2020 […]

Non classé

Yɩɩn-yɩɩndbã pa sak kɛgr sull kota BEBEDEA taoor dãmbã vẽenem yɛl kẽer zugu

Sẽoog kiuug rasem a 2 yʋʋm 2020 soabã, Burkĩna Faso yɩɩn-yɩɩndbã pa sak kɛgr sull b sẽn boond tɩ «  SINAMIB » talla sɛk ne kiba-kɩtbã Burs di tarvaye. Tigsgã võor yaa sẽn na n wilg nin-buiidã zu-loees nins sẽn be bãmb ne b taoor dãmbã sʋk  reemã wɛɛngẽ Burkĩna Faso. Sullã seb-gʋnd-kasenga a Almami Kazi […]

Non classé

Laafɩ yelle

Sẽoog kiuug pipi raare, yʋʋm 2020 soabã pʋgẽ, laafɩ wã yell gɛtb talla tigsg Dezekop zakã pʋg Waogdgo. Tigsgã yaa sẽn na n kõ sore, tɩ nin-buiidã sã n tar sagls n dat n kõ logtoɛɛmbã b tʋʋmdã wɛɛngẽ, wal b tara raab n dat tɩ b tʋme, tɩ bũmbã fãa tũ taoore laafɩ wã […]