Politik kibay / Politique

I .PE .SE (UPC) bõnyẽegã lebga gomtɩʋʋgo

I .PE .SE (UPC) bõnyẽegã, a politikã minim sã n saame, bɩ a bao tʋʋmde, la a bas politikã t’a bãngr saame. «A PMP » taoor dãmba : a Vẽesã Dabilgu, a Li Badara Wedraoo, a Wedraoogo Sãamdpawende, ne b tʋmd-n-taasã,  yaa bãmb la sula nins sẽn sõngd naamã taoor rãmba. Rẽnd sig-noy kiuug rasem 17 raare, a Vẽesã […]

Politik kibay / Politique

Tẽngã naab a Rok Mark siga Bobo tẽn-laagã pʋgẽ tʋʋlg kiuug rasem 29 raare

Tẽngã naab a  Rok Mark siga Obaasẽ Bobo tẽn-laagã pʋga  tʋʋlg kiuug rasem 29 raare, yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ. Yaa  tigrã naoor piig la a wɛ soabã  kʋɩlens pagbo, la b lebg n zĩnd n ges sẽn yʋʋmd ning sẽn pʋgdã siglg yelle. Semaine nationale de la Culture (SNC) 2018 : Le Président du Faso […]