Non classé

Yagma

Tiugung katolik tẽedbã maana b yũũmdã tẽeb so-toak Yagem tãngã zugu. Yɩɩ hatã, wao-fugdg kiuug rasem a naasã raare, yũũm 2018 yũũmdâ. Pũũsgã sɩd yɩɩ zãma katɛk nɩfẽ. Zamã katɛkã tigsa taaba, n na n maan b tẽeb so-toaka, la b koos b ma a Maryam sõng sõngre. Musoyẽer Serafẽ Roamba Kugpɛɛl tiungungã roog ba […]

Non classé

Yam dɩkda to nengẽ

Yam dɩkda to nengẽ Sull ning gofneem sen zing t’a get nin-buiidã na zems taabã taoor soab paalg ne a poorẽ dãmb kaaga Moog naab a Bãoogo. Burkina Faso, tẽngã zãadb zĩnga sulli, tɩ b ges nin-buiidã na zems taab sẽn kẽed ne politikã miuung yʋʋma noore. Sullã tũũmde, ya a yẽs ne nin-buiid nins […]

Non classé

Poll Siis logtor yirã paama mobilli

Poll Siis logtor yirã paama mobilli Wao-fugdg kiuug rasem a 3 daare, yũũm 2018 yũũmdã, Sewull tẽng logtor yir yũũr sẽn boond tɩ « Sẽte maari» kõo Poll siis logtor yirã bãad rãmb rɩkr mobill paalle. Kũunã yaa wilgd Waodg diyosɛɛsã ne Sewull diyosɛsã zood singre. Kũunã yɩɩ Kardinall Ãndre Yeoom Soo Yũng n dɩk kũlen-biisã n ning […]