Politik kibay / Politique

Tẽngã naab a Rok Mark siga Bobo tẽn-laagã pʋgẽ tʋʋlg kiuug rasem 29 raare

Tẽngã naab a  Rok Mark siga Obaasẽ Bobo tẽn-laagã pʋga  tʋʋlg kiuug rasem 29 raare, yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ. Yaa  tigrã naoor piig la a wɛ soabã  kʋɩlens pagbo, la b lebg n zĩnd n ges sẽn yʋʋmd ning sẽn pʋgdã siglg yelle. Semaine nationale de la Culture (SNC) 2018 : Le Président du Faso […]

Non classé

Farẽns tẽnga rãmb sõnga Burkina gofnɛɛma ne ligd sõor sẽn ta Milyar 19 la zaka tɩ b na n ges koobã la rɩɩba yelle

Yaa Minisr ning sẽn get Burkina faso arzɛkã koglg yelle a Rozin Koulbali ne Farẽns sull ning sẽn get yidgrã yelle « AFD » taoor soabã  a Tangui Deniel n maan nug tikrã Tʋʋlg kiuug rasem 29 yʋʋm 2018 yʋʋmdã, yaa ligd sõor sẽn ta milyar 19 la zaka ,la farẽns rãmba rɩk n kõ Gofnɛɛma tɩ […]

Non classé

Sigr kiuug rasem 13 sẽn watã la Burkina Faso rãmb na n paam leokre, a Farẽnsoa Kõmpaoor zugu

Yaa sigr kiuug rasem 13 sẽn watã, la bʋʋ-kaoodbã na n kõ vẽnem Burkina faso rãmba sẽn da kos ta wa sak Burkina saarɩ wã rãmb taoore. Na kʋudra a Bɩlɛɛs Kõmpaoor yao a Farẽnsoa Kõmpaoor zĩnda « Parɩ » bʋʋ-kaood rooga rãmb taoor rundã sẽn kẽed ne Burkina Faso saarɩ wã koosg sebr b sẽn da […]

Non classé

Farẽns tẽng « Zãndaarm » naab a a yembr n paama waoogre, ning kãnga maana kaalem tʋʋlg kiuugã rasem 23 daare

Rasma nu loogr poore, tẽng-gãand bãana Arno Beltram sẽn maan kalem « Od » tẽnga pʋg sẽn tu ne Tãnsob n soodsã sabaabo Farẽns rãmbã yãaka runda daarã n na n Waoog nin-kãnga.  Ya rẽ yinga, la farẽns tẽng naba Emanwɛll Makrõ pẽnga n yetẽ: “ M wata ne pẽngre, waogre, la nõglem, tẽnga tõr se wilgd […]

Bʋ-kaore / Justice

A Farẽnsoa KOMPAOOR na n kẽnga «Parɩ» sẽn yaa «Farẽns» nã-tẽngã bʋʋ-kaodb taoor rundã, tʋʋlg kiuug rasem 28 daare

Rundã, Tʋʋlg kiuug rasem 28 wã daare a Farẽnsoa KÕMPAOOR na n kẽnga  « Parɩ » bʋʋ-kaoodbã taoore, sẽn kẽed ne Burkina Faso rãmb sẽn maan Koosg sebr n dat tɩ b tall ning kãnga n lebg n wa Burkina Faso ta wa leok bʋʋ-kaoodb taoore.Yaa tʋʋlg kiuug rasema a yopoe sẽn loogã la a Fãrensoa KÕMPAOOR […]

Non classé

Burkina faso na n paama « bãnk » toor zalle, koobã la gʋʋlgã wɛɛngẽ

Sẽn na yɩlẽ n yidg tõnd tẽngã koobã ne gʋʋlgã  sên  yaa tônd têngã pipi arzɛkâ, Burkina faso na n paama ligd bĩngr la a pengr doogo  b sên boond tɩ « Bãnk » tɩ yaa koobã  ne gʋʋlgã  tʋʋm buud toor-toor yel la a sõngda. Yaa « iemowa » sull ning sẽn get « bãnk » rãmba yellã […]

Non classé

Tõnd tẽngã rog-n-mik la kʋdemdã sɛk kãsenga na n paka a kʋɩls beeogo Bobo diulasso tẽnga pʋga.

Rõandã yʋʋmdã n tõkd  a Vuk piig la wɛ (19) soaba, yaa tʋʋlg kiuug rasem 24 n tãag tʋʋlg kiuugã a rasem 31 daare, la Burkina faso rog-n-mikã la a kʋdemdã buud toor-toor b sẽn boond tɩ « ɛs. ɛn. se. » (SNC) wã rãamd na sãde ! Sɛk kãseng kãnga, a gom zugã rõandã yaa : « D rog-n-mikã […]

Non classé

Rũm-bãoonesã la rũm-bɛdã yel-gɛtb paama ligd sõor sẽn ta Milayaar 80 n na n ges gʋʋlgã tʋʋm yelle

Tʋʋlg kiuug rasem 17 yʋʋm 2018 yʋʋmdã pʋgẽ, tõnd tẽngã Minisr rãmb taoor soab tʋma a pʋgdg a yembre,  t’a tɩ kõ sore tɩ b na n pak tʋʋm-noy a yiibu, sẽn get rũm-bɛda la rũm-bãooneg ,gʋʋlg tʋʋm yidgr yelle, Dedug soolmẽ.  Yaa yidgr tʋʋmde, b sẽn sigl Sayall Burkĩna  (PDPS-B). (Bɩɩd) na n sõnga […]

Non classé

Lislaambã sull taoor dãmb tɩ kaaga Perzidã Rok Mark KABOORE

Tʋʋlg kiuug rasem piig la a wɛ wã daare, Perzidã Rok KABOOR reega lislaambã sull a yembre b sẽn boond tɩ « FAIB » wã taoor rãmb Kosyam. Seok Sidi Mahameed Kone wilgame: «  tõnd kaagrã võore,  yaa  sẽn  na n wilg d belem ne tẽngã naaba, La sẽn tɩ yɩɩda yaa  toog ning sẽn pɩʋʋg tẽngã  pʋgẽ wã. […]