Non classé

“Ze5 Sayɛllã” Minisr dãmb sũu tãp ne tãn-sobensoodsã

Sẽn sɩng ne tʋʋl-nif kiuug rasem 26 yʋʋm 2018 soabã, “Ze5 Sayɛllã” tẽns  sull taoor dãmb bee Waogdgo. Mali minisr ning sẽn get tũudmã yell sega Perzidã Rok Kaboore. Sɛkã pʋgẽ,  a kell n goma “Ze5” tẽns pʋgẽ Wẽn-tũudmã yelle. Mali Minisr  Tɛrno  Ãmadu Gɛllo , yaa yẽ n lʋɩ Minisr dãmb a nii wã […]

Tũudum/ Réligion

Burkĩna Faso tiungung  roogã paama Evɛk paalle.

Tʋʋl-nif kiuug rasem 24 yʋʋm 2018 pʋgẽ Dedug Diyosɛsɛã paama Evɛke.  Pap no-rɛɛs a Musoyẽer Perzorziyo Bɛrtoldi sẽn be Burkĩna Faso wã,  tigma Dedug Kiris nebã n taas-b koɛɛga. A wilgame tɩ Labe Porspɛɛr Bonavãtɩɩr Ki,  Pap yãk-b lame tɩ b lebg Dedug tiugung roogã Evɛke. Dedug kiris nebã reega kiba-noogã  ne sũ-noogo. Evɛk paallã koɛɛga: […]