Non classé

A Zɩnedin Zɩdan wilgame t’a na n loogame la a bas Reyal madiridi

A Zɩzu wa b sẽn minim n boond-a, sẽn da ya Reyal madirid ball Karen-saamb sẽn sɩng ne yʋʋm 2016 soabã sẽn loogã, nin-kãng soabã sega kiba-kɩtbã sig-noy kiuug rasem 31 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ n wilg t’a na n loogame la a bas Reyal madirid  “ekipã”.  Karen-saamb-kãng ra talla Reyal “ekipã” t’a rɩk  “kup” […]

Non classé

Tẽngã naab a Rok Kaboor gʋlsa a « kõnt feesbukã zugu », n wilg tɩ naam kɩɩsdbã taoor dãmb ne bãmb talla seg taab Kosyam.

B wilgame tɩ yaa sɩda, rũndã sig-noy kiuug rasem 31 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ naam-kɩɩsdbã la Asãmble wã neb maan sɛk ne-ba. Sɛkã pʋgẽ, yaa so-toak b sẽn kẽn Danmarke koees la b taas-ba, la b kõ-b tʋʋm siglg sebre. Tʋʋmdã siglg sebr yaa sẽn na n yɩlẽ tɩ Burkĩna bɛɛmbã fãa kẽ yẽsd-n-taar la […]

Non classé

Pusg sã n lʋɩ tɩ bãgend lede miisim keta a zĩigẽ

Bũmb ning sẽn yɩ sabaab tɩ nin-buiidã bãng tɩ Burkĩna Faso ne Taywand zoodã yalsame wã, tũu ne nasaara nug-tʋʋm-te-paall b sẽn boond tɩ « Tʋɩtɛɛrã » zug la tẽngã naab wilg a toore. Sã n ya ne tẽngã naaba, «  zoodã yalsg na-kẽnd-kãngã yaa bũmb tõnd sẽn yals-a, ne yamleoogo, n na n dɩk na-kẽndr sẽn […]

Non classé

Buudã goam kẽe sʋka

Sig-noy kiuug rasem 24 yʋʋm 2018pʋgẽ, yɩɩ wakate, “Zʋgnall” Rãamd taoor soabã ne a tʋm-tʋmdbã sẽn yãke, n na n pak soay tɩ buudã gomd rʋ saasẽ n babesd nin-buiidã. Ned fãa sẽn be tẽng ninga, a na n ket n paamda ba-yirã kibay la a bãngd bũmb ning fãa sẽn be yirã. Yaa  buudã […]