Non classé

Rogm n são arzɛka

A Basytaal ne a zakã rãmb ra sõsda ne taaba, n get beoog vɩɩmã sẽn na n tɩ baasẽ. Bala, zamaan dãmb rɩkã arzɛk la tarem n lʋɩɩs taoore, tɩ burkĩnd la ãdem biis zɩɩr kẽed moogo. B rɩka rɩɩb la faag-m-menga, wuk-m-menga, la weg-m-meng ne to, tɩ rẽ lebg yẽesem. Yaa rẽ tɩ yaab-rãmb […]

Non classé

« Galop» sullã tɩ kaaga Asãmble wã taoor soaba

Sẽoog kiuug rasem 23 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ, Asãmble wã taoor soab a Alasan Bala Sakãnd reega sull ning b sẽn boond tɩ “Galopã”. Yaa tẽngã taoor soab paga a Sika Kaboor n lʋɩ sullã taoore, tɩ b kẽnge. Yaa Sull sẽn tigsda gofneera minisr dãmb  pagba, la tẽnga taoor soab paga n  paas Asãmble […]

Non classé

Afirik wĩndg sẽn lʋɩtẽ n paas tẽng yʋʋr sẽn boond tɩ « Kɩaad » (Tchad), rog-n-mik nanambs la dĩin taoor dãmb sega taaba

Sẽoog kiuug rasem 24 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ, Perzidã Rok Kaboor kõo sor tɩ tik-kaseng  pak a kʋlens Waogdgo. Yaa Afirik tẽns neb ka tɛk n zĩnd n kɩɩs taaba nin-buiidã fɩɩgr wɛɛngẽ. Yaa rog-n-mik nanambse dĩin taoor dãmba, n yi  Afirik wĩndg sẽn lʋɩtẽ n paas tẽng yʋʋr sẽn boond tɩ « Kɩaad » (Tchad), n […]

Non classé

A Matiyaas Tãnkoano lebga « Seyɛse” wã taoor soaba

Tʋʋm-noor ning sẽn get kibayã kɩsg na-kẽndr na tũ sore, tɩ b boond tɩ “Seyɛse” wã paama taoor soaba. Tʋʋm-noorã tʋm-tʋmd zĩnda ne taab sẽoog kiuug rasem 20 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ n yãk b taoor soaba. Hal sẽng sɩng ”Seyɛse” wã sɩngre, yaa pipi la woto a sẽn paam taoor soaba sẽn da ka […]

Non classé

Zab ne tẽng-n-biilim kaoolgã lebga bãag burkĩn-bil fãa sẽn segd n bob a loko.

Tẽng-n-bi-tɩrlmã na lebg n wa a zĩigẽ yĩnga, sul-paall n doge, tɩ b boond “Tẽng-n-biilim Tamasɩra”. Yaa nin-zaals sẽn ka maand Politik sulli. La sullã rãmb zĩnga, b sullã, sẽoog kiuug rasem 19 yʋʋm 2018 yʋʋmdã pʋgẽ. Sullã zĩnga ne neb sẽn pa maand Politiki, la b ka na n tʋm Politik tʋʋmd ye.  Tẽng-n-biilim […]