Non classé

Bãnk mondiyal sõnga Burkĩna Faso

Tõnd tẽngã taoor soab, reega bãnk mondiyal  taoor soab pʋgdga a  a Hafez Ganem  sa-sik kiuug rasem 21 yʋʋm 2018 soabã Burkĩna Faso na-tẽngã pʋgẽ. Neb a yiibã sɛk ne taab pʋgẽ, b goma bãnk mondyal sẽn zoe n sõng Burkĩna Faso tẽngã yidgr wɛɛngẽ, la sõngr b sẽn na n le sõng-ba. Koɛɛgã sẽn […]

Non classé

Daarã tagsgo

Weoogã bã-kɛgeng nin-sabls tẽngẽ. B yeelame tɩ weoog bã-kɛngeng n be nin-sabls tẽnga, la bãagã kʋʋda ãdem biisã beoog fãa. La yaa bõe la weoog bãaga? Weoogã bã-kɛngeng sẽn kẽed pãaf nin-sabls tẽnga. Pãafã lebgda sagdo,  nin-buiid vɩɩmdg ne taab sʋka. Sag-kãens yaa tõnd a nin-sablsã sẽn ket n vʋɩ tɩ ya : « mam yaa more, fo […]

Non classé

Nin-sabls tẽngẽ toe-kẽengã vikame

A Kofi ANN sẽn yɩ Oni wã seb-gʋn-kʋdgã maana kaalem sa-sik kiuug rasem 18 sibrã yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ, b yʋʋm 80 yĩnga, a buudã n wilgi. Kiba-yookã lʋɩɩ sibrã raar yibeoogo, tɩ « Nasẽo zini » wã seb-gʋnd-kʋdgo, la sugr kosg bãng-mitã, sẽn tʋm sugrã kosg tʋʋmde, n tɩ paam a waoor kũun-kasengã soab maana kaalem, […]

Non classé

Karen-biis pẽgr kũuni

Sa-sik kiuug rasem 18 sẽn loogã, lekoll karen-biis 95 n paam pẽgr kũuni Kosyam na-zakẽ wã sõasgã roog pʋga. Pẽgr kũunã yɩɩ karen-biis sẽn karemd lekoll-bãoonesã pʋse, la koll-bɛdã pʋs karen-biisi, la tẽngã naab bool n kõ pẽgr kũunã. Kũunã taasg yɩɩ gofneema taoor soab a Poll Kaba Keba n lʋɩ taoore, n zĩnd tẽngã […]