Non classé

Sãnemã  tikr b sẽn boond   tɩ “Samao”   wã  maanda a naoor a tãab soab tig-tẽegre

Nin-sabls tẽnsẽ tẽn-gãongã pʋg laog wala sãnemã, b na n tũ so-bʋg t’a yɩ laog sẽn tõe n kẽes yõod n kaoose, tẽnsã yidgr wɛɛngẽ? Gom-kãngã n yɩ a naoor a tãab soabã tigr gom-zugu, a Rok Kaboor sẽn yãk tɩ b na n pak tigrã. Tẽngã naab ka zĩnd tigrã pʋg ye, yɩɩ gofneerã […]

Non classé

Kiba-kɩtbã zĩnda ne taab Kʋdgo , n na n sɛglg tik kasẽng nĩng b sẽn boond tɩ  » IYAKO »( UACO) 2019 yʋʋmdã

Bõn-bɩʋʋg kiuug rasem 21 ne a 22 yʋʋm 2018 soabã,  kiba-kɩtbã taoor dãmba, la kiba-kɩtb sula buud toor-toor taoor rãmb zĩnda ne taab taab Kʋdgo. B Zĩndgã võore, yaa sẽn na n zĩnd n tags  tõnd nin-sabls tẽnsẽ kibayã kũun seg-taab-kasenga, b sẽn boond tɩ « IYAKO » a naoor 11 soabã sẽn  wat  yʋʋm 2019 soabã […]

Non classé

Burkĩn-bil a ye n paam zug zẽkr kũuni zae wã tʋʋm minim wɛɛngẽ

Bõnbɩʋʋng kiuug rasem 24 yʋʋm 2018 pʋgẽ, a Yakub Sawadg sẽn tar yʋʋm 78 wã paam zug zẽkr kũuni. Yaa sẽn ta yʋʋm pis 40 rũndã, la a yãk rasempʋɩ-peell a yembr Yaadtẽng soogã, n na n  tu zae wã koob yĩnga. Tʋʋmdã yɩɩ sabaab n sõng-a t’a paam zug zẽkr kũuni, a zae wã […]

Non classé

Pagb la kamb nins sẽn vʋɩ soaya zut vɩɩm yell manegre

Minisr ning sẽn get pagbã la sõng-sõng taabã, n paas zagsã yell  talla sɛk ne kiba-kɩtbã bõn-bɩʋʋng kiuug rasem  21 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ. Tikrã võore, yaa sẽn na n maan gɛɛla, sẽn kẽed ne pagb la b sẽn yõg sorã zug n tall n kẽng zãabã zagse, b sẽn maneg n deeg-bã yell wɛɛngẽ. […]

Non classé

Fespako maanda a naoor 26 soab tigri

Lamusã bõn-bɩʋʋng kiuug rasem 20 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ. Badaare, Fespako wã tigr soagendb talla sɛk ne kiba-kɩtbã Waogdgo, Rãn hotɛll Sõmkɛta, n na n kõ sor tɩ Fespako yʋʋm 50 tig-tẽegr sẽn na n zĩnd yʋʋm 2019 soabã seglgo. Sɛkã ne kiba-kɩtbã maana minisr ning sẽn get kʋdemdã la rog-n-mikã, gilg n ges yel-soalmã […]

Non classé

Rog-n-mik wẽnda ko-rẽgdo

A Lagemymalgr sʋk a ba:” m ba yãmb yeta wakat fãa tɩ yaab-rãmb wẽndẽ rog-n-mik wẽnda ko-rẽgdo. Rog-n-mik wẽnda ko-rẽgd rat n yeelame tɩ bõe, a ya n ka tar sõmblem zĩig la”? La a baab leok-a lame:” rog-n-mik wẽnda ko-rẽgdo. A wẽnda ko-rẽgd yam soab sẽn yãk we-sablg pʋgẽ, n yũ n paam t’a […]

Non classé

Perzidã Rok Kaboor siga Gana soolmẽ

Sẽn sɩng ne bõn-bɩʋʋng kiuug rasem 17 yʋʋm 2018 soabã, Perzidã Rok Kaboor bee Gana tẽngã pʋga.  Kẽndã võore, yaa tẽns a yiibã ne taab zoodo,  n paas Gana tẽngã taoor soab a  Nana Akufo Ado sẽn bool tõnd tẽngã taoor soaba, tɩ b na n zĩnd ne taab rasem a yiib tõre. Rasem a […]