Non classé

Rog-n-mik wẽnda ko-rẽgd (pʋgdg a yoob soaba)

1.Lagemyamalgre, ad burkĩn-bi wã, nonga sɩda la kõ taab sugri, tɩ d ba-yirã le rɩk vʋɩ-sõng sore, wa d yaab-rãmb wẽndẽ. B rata rẽ, tɩ   b yaab-rãmb zãms-b-la yẽsgo, la zems-taaba, ma-biiri la saam-biir vɩɩmdgo. B yaab-rãmb zãms-b-la rẽ, sẽn na yɩle tɩ b vɩɩmd ne taab sõmblem wɛɛngẽ. B vɩɩmd ne taaba, n mobg […]

Non classé

Radiyo Vatikã kiba-kɩt n sõsd ne Museyẽer Gabrɛll Sayaoogo

Museyẽer Gabrɛll Sayaoog sẽn be Rom tẽng kom-bɩɩbã tikr yĩnga, Radiyo Vatikã kiba-kɩta a Pɛɛr Bogeoko pẽneg-b lame,  n na n kelg b tagsg ning sẽn be ne-ba, sẽn kẽed Burkĩna Faso la Nizɛɛr kom-bɩɩbã vɩɩm tẽebã pʋgẽ, la nasaara nug-tʋʋm-te-paala zamaan pʋgẽ. A Pɛɛr Bogeoko : museyẽer Gabrɛll Sayaoogo, yãmb yaa Maang evɛke, Burkĩna Faso […]

Non classé

A Apolineer Kõmpaoor lebga lɛɛbdbã sul-kaseng taoor soaba.

Zĩ-likr kiuug rasem 25 yʋʋm 2018 soabã, tɛka, lebga a Apolineer Kõmpaoor sẽn n ya sull ning b sẽn boond tɩ “Planoor Afirik” taoor soabã, la b yãk yã, t’a lebg Burkĩna Faso lɛɛbdbã sul-kaseng taoor soaba. A Apolineer Kõmpaoore, yaa yẽ n  deeg a Baryɩɩma Nakulma sẽn maan kaalem sa-sik kiuug yʋʋm 2018 soabã […]

Non classé

Tik-kaseng ning sẽn na n gom pagbã la kom-pugli wã bãong yellã kʋɩlens pakame

Zĩ-likr kiuug rasem 22 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ, gofneerã taoor soaba a Poll Kaba Keba kõo sor tɩ b na n pak seg-taabã. Yaa sẽn na n zĩnd ne taab  n gom pagbã la kom-pugli wã bãong kẽesg yelle. Sɛkã gom-zugu, yaa «  Politikã rãmb kẽesa b toog maorã sẽn na n yɩlẽ tɩ ka […]

Non classé

A Emelind Zugmoogr sẽn ya « ɛrtebe” Radiyo wã kiba-kɩtã, n yɩ kiba-kɩtbã gãn-daoog yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ

Waoor kũun ninga b sẽn kõt yʋʋmd-yʋʋmd fãa a Noorbɛɛr Zãong yʋʋr yĩnga, yaa kiba-kɩt a Emilind Zugmoogr n dɩk-a. Zĩ-likr kiuug rasem 20 yʋʋm 2018 saobã daare,  « ɛrtebe »Radiyo wã kiba-kita a Emelind Zugmoogre, yẽ n  paam kũun-kaseng ning b sẽn gãneg n kõt kiba-kɩt-pogsã tɩ b boond tɩ piri Noorbɛɛr Zãongã. Yaa sẽn kẽed […]

Non classé

Nin-naand ning b sẽn na n naane n tẽegd a Toma Sãnkar yellã, a pipi tãn-koeemdã rɩglame

Sull ning b sẽn zĩng t’a get kapitɛnd Toma Sãnkar nin-naandã rãmb rɩgla  pipi tãn-koeemdã zĩ-likr kiuug rasem 15 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ. Ra-kãng yaa raar sẽn kell n seg raar ning b sẽn kʋ-a wã tẽegre. Zĩ-likr kiuug 1987 la zĩ-likr kiuug  2018 yʋʋmdã  ya a Toma Sãnkar kʋʋbã yʋʋm 3. Yaa rẽ tɩ […]