Non classé

« Owɛnze hunger free world » rãmb sẽbga b kalle n na n zab ne rɩ-paoorã

Sapaolg kiuug rasem 27 yʋʋm 2018 soabã , «  Owɛnze hunger free world » n  paas kiba-kɩtb sull a ye, sẽn  get rɩ-paoorã yell tɩ kẽnga Kagdinall Filip WEDRAOOG nengẽ. Mise Federik Yɩlbʋʋd sẽn ya «  Owɛnze hunger free world » sullã  taoor soab Burkĩna Faso ka wã, ne a tʋmd-n-taasã wilg Kagdinall bãmb sullã sẽn ya […]

Non classé

« OSEYI » tikr naoor a yopoe soabã na n zĩnda Burkĩna Faso

Sapaolg kiuug rasem 30 n ta yʋʋm-sar kiuug pipi daare, tigs-kaseng n na n pak a kʋɩls Burkĩna Faso na-tẽngã. Tigsgã yaa minisr dãmb nins  sẽn  get pagbã yell tõnd ninsabls tẽnsã pʋsẽ, bãmb n na n zĩnd ne taab rasem a yiib tõre, n sõse. Sapaolg kiuug rasem 27 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ, minisrtɛɛr […]

Non classé

Zenerall Zɩlbɛɛr Gengeer wilgame tɩ yẽ pa yɩ naam n wẽ-n-dɩkã zu-raoog ye

Sapaolg kiuug rasem 26 yʋʋm 2018 soabã, Zenerall Zɩlbɛɛr Gengeer yalsa sodaasã bʋ-kaodb taoore,    la a wilga woto:«mam pa lʋɩ naam wẽ-n-dɩkã taoor ye. Mam leb n pa wa ne a yamã, m  pa maan yell ning neb wʋsg sẽn talgd maam,  tɩ m maanã naam wẽ-n-dɩk sẽn zĩnd bõn-bɩʋʋg kiuug rasem 16 2015 soabã pʋgẽ […]

Non classé

Tigung Katolikã taoor dãmb tagsa naongã rãmb yelle

Sapaolg kiuug rasem 18 yʋʋm 2018 soabã, yɩɩ naong rãmb daare. Burkĩna Faso ka, yɩɩ « palɛ de ɛspor » sẽn be  Waga demill wã la b maan-a, la tʋʋmdã maana Kagdinall Filip WEDRAOOG taoore. Sẽn kẽed ne b sẽn yãk daar n na n tẽeg naong rãmba yell ãndũni wã pʋgẽ, Burkĩna Faso me pa pa […]

Non classé

Pagbã soog-b-mens tigr sẽn wat yʋʋm 2019 soabã fu-pok zoe yiime

Sapoalg kiuug rasem 16 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ, minisr ning sẽn get pagba, sõng-sõng taaa, la zagsã vɩɩm yell talla sɛk ne kiba-kɩtbã. Sɛkã võore, yaa sẽn na n wilg-b pagbã soog-b-mens tigri, b maand yʋʋmd-yʋʋmd fãa wã, a yʋʋm 2019 soabã fu-poko, la gomd ning sẽn be-a pʋgẽ. Reezẽo di sɩɩd wɛs loogr poore, […]

Non classé

Waogdg na-tẽngã paama so-kasenga (esãnzɛr ) a naas-n-soaba

Sapaolg kiuug rasem 15, yʋʋm 2018 soabã, Perzidã Rok Mark Kiristẽ Kaboor tɩ kõo sor tɩ b pak so-kaseng a ye b sẽn boond tɩ « Esãnzɛr di Noorã » kʋɩlense. Yaa Tãmpʋy sẽn ya Waogdg sak a yembr pʋg la b me so-palempaalg  ninga b sẽn boond tɩ «  Esãzɛrã ». Yaa soay sõor sẽn ta bãmb […]