Non classé

Yʋʋm-paallã pʋʋsem

Yʋʋm-paallã tigr yĩnga, Zʋgnall Rãamd taoor soabã ne a tʋmd-n-taasã kõta Burkĩna Faso kambã, la Ãndũni wã nin-buiid  fãa yʋʋm 2019 soabã pʋʋsem. Wẽnd na kẽes-b yʋʋm-paallã pʋg ne: sũ-noogo, paoongo, yõ-wooko, bũmb buud fãa sẽn segd ne-ba. Wẽnd na kõ Burkĩna Faso yõ-koagendbã tõogre. Wẽnd sõng-b tɩ b tõog bɛ wã. Wẽnd na gãneg […]

Non classé

Raningytaale “Hero”(EROH) yellã b get-a-la wa yel-faoogo, la a na n wã tẽnse

A Tẽng-n-biig karemdba, tõnd gomda ne yãmba, la goama ka politik goam ye, yaaburkĩnd goama. Yaa burkĩn-bi wã fãa na vɩɩmde, tɩ b vɩɩmã yɩ sõma yell latõnd gomd gomdã. Tõnd gomda nin-buiidã vɩɩm na malg n paase. Yaa ma-biiri,la saam-biir na kẽng taoore, la tõnd rata. Moos yeelame:” togs-tɩ-ka-reeg beene yãaga. Sĩnd n get […]

Non classé

Bogdg Meerã kup tãoome

Yʋʋmd fãa kaorengã baasg wẽnde, lekoll karen-biisã paamda vʋʋsem tɩ b boond tɩ« kõonze ». Waogdg Arõndiisma limor a nu wã Bogdg komindã Meere, a Zãmpoll Mone, ne a kõnseye minisipallã yãka wakat-kãnga, n maandyĩn-wɩgr  tʋʋma. Yĩn-wɩsgrã tʋʋm yaa: Petãnkele,la ball wags-taaba. Mesi le Meer Zãmpoll Mone wilga woto:”kup di Meerã, tõndsẽn sigind yʋʋmd-yʋʋmd fãa wã, yaa […]