Non classé

ANDN sullã talla seg-taab Waogdgo

Sig-noy kiuug rasem 26 yʋʋm 2019 soabã pʋgẽ, ANDN sullã talla seg-taab Waogdgo, mezõ di pepl zakã pʋga. Sɛkã yãgr yaa sẽn  na n zĩnd ne taaba, n ges b sull-paallã sẽn zoe n tʋme, la b wilg neb me, sullã sẽn sege, n bao tʋmd-n-taare, la yẽsgo sullã tʋʋm na kẽng taoor wɛɛngẽ. Sɩd […]

Non classé

“OKADƐƐS” “Omonye” rãmbã talla seg taaba

Sig-noy kiuug rasem 22 yʋʋm 2019 soabã, perɛtr nins sẽn get “OKADƐƐSÔ yell Waogdg diyosɛsã parwaas rãmb pʋsẽ sega taab Katedrale.  Sɛkã,  yaa sẽn na n maan b yʋʋmdã gɛɛla, la b pʋɩ taab yam-dãmba, tʋʋmdã na kẽng taoor wɛɛngẽ.  Mise Fãrãnsiis ZEMBA sẽn ya “OKADƐS” tʋm-tʋmda a yembr wilgame, tɩ  yaa naaor a tãab […]

Non classé

Ninsabls tẽns wĩndg sẽn lʋɩtẽ “Evɛk“ rãmba sek kãseng baasa ne “Mess“ Yagma

Ninsabls tẽns wĩndg sẽn lʋɩtẽ Evek rãmba sull b sẽn boond tɩ “Recowa Serawo“ (RECOWA-CERAO) wã tigs kãseng a naoor a tãab (3) soabã sẽn sɩng sig-noy kiuug rasem 13 yʋʋm 2019 soabã  sẽn tigm  “Evɛk“ rãmb la “Kagdinaal“ rãmb koabg la pisnu ( 150) wã  paga a kʋɩlens ne tẽeb so-toak Yagm tãnga zugu. […]

Non classé

Tɩɩg la vɩɩm

Sig-noy kiuug rasem 14 yʋʋm 2019 soabã sull ning sẽn sogend tɩɩsã raar «  SIA » wã  vuk a yɩɩb soabã   boola kiba-kɩtbã bãngr weoogo, boolã yaa sẽn na n taas Burkĩna Faso ninbuidã ti tɩɩsã daare,  a vuk a yiib (2) soabã na n zĩnda sẽoog kiuug rasem 18 n t’a a rasem 21 daare. […]

Non classé

Kiba-kɩtbã soog-b-mens daare

Yaa sig-noy kiuug 1993 yʋʋmdã, la  «  nasẽo zini » sullã rɩk noor tɩ sig-noy kiuug rasem a tãab daar fãa na n  yɩɩ kiba-kɩtbã soog-b-mens daare. La tũu ne Inesko rãmba, n pas nin-sabls tẽns kiba-kɩtb sẽn dɩk noor yʋʋm 1991 soabã n wilg tɩ b rata soog-b-mens kibayã kɩsg wɛɛngẽ. Yʋʋm 2019 soabã n […]