Non classé

Sũ-sãang n kẽ sodaasã sʋka

Sigr kiuug rasem 26 yʋʋm 2019 soabã, sũ-sãang koɛɛg n yii Burkĩna Faso, sodaasã tʋʋm-noor pʋg n wilg tɩ Zenerall Bila ZAGRE sẽn yɩ sodaasã taoor soab kʋdr 1979 n tãag 1980 yʋʋmdã maana kaalem, a yʋʋm 94 yĩnga.   Zenerall Bila ZAGRE ned ning b sẽn yãbd rũnda wã tʋma tʋʋm wʋsg Burkĩna Faso […]

Non classé

Fu-rotã na n sɩnga pʋɩɩbo

Sẽn na  yɩl n zab ne weeoga bãaga, Burkĩna Faso gofneerã yãka yam n na n pʋɩ nin-buiidã fu-roto. Sull ning sẽn zabd ne weoogã bãag senga kiba-kɩtbã n wilg tɩ fu-rotã pʋɩɩb sɩngda sigr kiuug rasem 25 yʋʋm 2019 soabã. A na n tɩ baasa kiuugã rasem 29 yʋʋm 2019. Pʋɩɩbã na n yɩɩ […]

Non classé

Fãrãns bʋ-kaoorã kõo sor tɩ b tall a Fãrensoa KÕMPAOOR t’a tɩ sak sari taoor Burkĩna Faso

Sẽong kiuug rasem a 4 yʋʋm 2019 soabã, Fãrãs bʋ-kaood ro-kasẽngã “Kʋʋr de kasasẽo” wã ( Cour de cassation) kõo sor t’̃a Farensoa KÕMPAOORE tɩ  sak Burkĩna Faso sari wã, kiba-kɩta a Noorbɛɛr ZÃNGO kʋʋbã wɛɛngẽ. Sẽn na n yɩlẽ tɩ yellã yɩ vẽenega, yaa Fãrens gofneera segd n maana nug-tikri, tɩ b yaool n […]

Non classé

Burkĩna Faso moeembã la dĩin buud toor-toor naaga taab n lok noorã

Yaa kiuug a ye  tõre, la Burkĩna Faso moeembã ra be ko-yũud pʋgẽ, la sẽoog kiuug rasem a 4 yʋʋm 2019 soabã noorã lokame. Rõanda yʋʋmdã, b pʋʋsgã gom-zug yaa nin-buiidã na lagem taab n vɩɩmde, ma biir la saam-biir pʋgẽ, tɩ dĩin-dãmbã zems-n-taar ne taab kẽng taoore. Pʋʋsgã maana Waogdgo “palaas de la nasẽo”. […]