Non classé

Kagdinall Filip WEDRAOOG yiisa sebre

“Tẽeb la saagr bõn-buudu”  yaa yʋ-kãngã n ya kagdinall Filip WEDRAOOGO seb-paallã yʋʋre. Tẽegre, kagdinall ra zoe n yiisa sɛb a taaba, seb-kãngã soabã wa n paasame, tɩ lebg sɛb 4 soaba. B maan-a zu-lukr sẽoog kiuug rasem 18 yʋʋm 2019 soabã, Arsevese Waogdgo. Yɩɩ kiba-kɩtba, pɛrɛtr dãmba, la kiris neb taoor dãmb nfẽ la […]

Non classé

Sɩnd sõnga Burkĩna Faso lekols nins sẽn get nus tʋʋma yelle

Sɩnd tẽngã  rãmb kõo  Burkĩna Faso nus tʋʋm lekols teed sõor sẽn ta  milyão 240 tɩ b sõng kom-bɩɩbã nus tʋʋma wɛɛngẽ. Sẽoog kiuug rasem a 2 yʋʋm 2019 soabã, b rɩka kũun n taas lekol ning b sẽn boond tɩ  Ayɛnpe wã. Tʋʋmdã maana Burkĩna Faso tẽnga taoor dãmb nifẽ. Yaa masin dãmb la palak-solɛɛr-dãmba, […]