Non classé

Poll 6 paama kũuni

Sa-sik kiuug rasem 27 yʋʋm 2019 soabã, logtor yir Poll 6  sẽn be Waogdgã paama tɩbsg teoog a ye b sẽn boond tɩ « ɛskaneere ». Kũunã yaa sẽn tũ ne b zo-rãmb sẽn be  Sewul diyosɛɛsã  sõngre, la Waogdg diyosɛɛsã paam tʋʋm-te-kãngã n na n sõng zama wã b laafɩ wã wɛɛngẽ. Kũunã wa n paasa […]

Non classé

Tẽn-peelem maoongo

Tẽn-peelem maoong yaa wen-vɩʋʋgã sõmblem koglgo, sẽn na yɩl t’a kell n yɩ pa sõmbo. Tẽn-peelem maoong yaa yel-beed buud ra yi wen-vɩʋʋgã pʋgẽ n nams ninsaal bɩ rũng yõor ye, rẽ yĩng la b maand-a. Nin-sabls tẽng tõodã pʋgẽ, noor gãnegame tɩ ninsaal pa segd n kẽ ne pag weoogẽ, bɩ tɩɩs sʋka, tɩ […]