Non classé

A Robɛɛr Mugabe maana kaalem

Zĩmbaboe tẽngã na-kʋdr a Robɛɛr Mugabe maana kaalem Bõn-bɩʋʋng kiuug rasem a 6 yʋʋm 2019 soabã pʋgẽ, a yʋʋm 95 yĩnga.  Yaa sẽn tũ ne mooneg koɛɛg Zĩmbaboe tẽngã taoor soab a Emersond Nangagoa sẽn yiis la nin-buiidã wʋm koe-yookã woto. A wilgame tɩ sẽn zems kiis a nu woto a Robɛɛr Mugabe ra bee […]

Non classé

Perzidã Rok KABOOR lebgame

Bõnbɩʋʋng kiuug pipi daare yʋʋm 2019 soabã, tẽngã taoor soab siga waodgo. Perzidã Rok Kaboor tɩ naaga sɛg-kasenga a ye b sẽn boond tɩ Ze, Farãns soolmẽ. Ze7 yaa sɛg-kaseng sẽn tigsd ãnduni wã tẽnse, sa-sik kiuug rasem 25 n ta a rasem 26 yʋʋm 2019 soabã. Tigsgã wakat tẽngã taoor soab sẽn ya Ze […]