Non classé

Kiba kɩtbã lagem-n-taar sula paama Ẽntɛrnetã (wɛɛb 2) zãmsgo

Sa-sik kiuug rasem 25 ne a rasem 26 daare yʋʋm 2020, Sãntr nasẽonall de peres Noorbɛɛr ZÃONG rãmb rɩka zãmsg sẽn kẽed ne ẽntɛrnetã pʋgẽ yɛl kẽer bãngre, n taas kiba-kɩtb nins sẽn gʋlsd Ẽntɛrnetã pʋg b sãntrẽ wã Waogdg ka. Rũnda zugã Ẽntɛrnetã lebga nin-buiida fãa tʋʋm teoogo, rẽ n so tɩ sãntr nasẽonall […]

Non classé

Burkĩna Faso rãmb maana ninbãan-zoeerã tʋʋm pʋgẽ gãndaad raare

Minisr ning sẽn get pagbã la sõng-sõng taabã zagsã vɩɩm la ninbãan-zoeerã yelle, a Maari Lorãas Marsall Yɩlbʋʋd talla sɛk ne kiba-kɩtbã sa-sik kiuug rasem 19 yʋʋm 2020 soabã, Ministɛɛr ning sẽn get tõnd tẽngã ne zamaan-zẽnsã zood yell sɛk roog pʋgẽ. A wilgame, tɩ b maana gɛɛla n na n ges neb nins sẽn […]

Non classé

SEDEYAWO wã sull taoor rãmb wilgame tɩ b pa sak naam wẽ-n-dɩkã ning sẽn maan Mali soolmẽ wã ye

Sa-sik kiuug rasem 18 yʋʋm 2020 soabã, SEDEYAWO sullã yiisa mooneg koɛɛga n wilgd Mali sodaasã taale. Mooneg koɛɛgã pʋgẽ b wilga vẽeneg tɩ bãmb pa sak ne naam wẽ-n-dɩk ning sodaasã sẽn maanã ye.  La bãmb na n dɩka na-kẽnda sẽn na n yɩlẽ tɩ tẽn-kugrã, la bas-yardã naam paam la waoogre, wala nug […]

Non classé

SENI wã talla sek ne pagtɩ politikã la nin-zaalsã lagem-n-taar sulla taoor dãmba

Sa-sik kiuug  rasem 10 yʋʋm 2020 soabã Seni wã taoor soab a Newtoand Ameed Baari ne a poorẽ dãmbã talla sɛk ne pagtɩ politikã la nin-zaalsã lagem-n-taar sula taoor dãmba, Ministɛɛr ning sẽn get tõnd tẽngã la zamaan zẽnsã zoodã pʋgẽ. Seg-taabã võore, yaa sẽn na n wilg votgã sɛb gʋlsg sẽn kẽn toto Burkĩna […]