Non classé

ƐMPEYƐS pagtɩ wã zĩniga b na-baooda

Bõn-bɩʋʋng kiuug rasem 25 yʋʋm 2020 soabã, Ɛmpeyɛs pagtɩ wã maana a tigs-kaseng Waogdgo, nin-buiidã ro-kasengẽ tɩ b boond tɩ meensõ di peplã pʋga. Tigsgã pʋgẽ b yãka a Yakuba Izak ZƖƖDA sẽn yɩ gofneem taoor soab tãrãzisẽo wã wakato, n be Kanada soolmẽ wã, t’a yɩ pagtɩ wã na-baooda. Ɛmpeyɛs pagtɩ wã tãb-biis sega taab […]

Non classé

Kibaya kũun na n paama taoor kẽnd zĩ-likr kiuug sẽn watã pʋgẽ

Bõn-bɩʋʋng kiuug rasem piiga yʋʋm 2020 soabã pʋgẽ, Ministɛɛr ning sẽn get kiba-kɩtbã la gom-goamdbã yell talla sɛk ne kiba-kɩtbã Waga deemilli, n kõ-b sigl-pall b sẽn sigindi, n na n bãng kiba-kɩsg roog fãa sẽn tʋme, la neb sõor sẽn dat a tʋʋmdã bɩ b sẽn dɩt a yõodã toto Burkĩna wen-vɩɩs a naasã […]

Non classé

Lagem-n-taar sull kaseng ning sẽn zabd ne vɩɩmã kengrã talla sɛk ne kiba-kɩtbã

Bõn-bɩʋʋng kiuug rasem a 3 yʋʋm 2020 soabã pʋgẽ lagem-n-taar sull kaseng ning sẽn zabd ne vɩɩmã kengre, sɩbgr kaalma, la ninsaal yam raabã na leb poorẽ wã taoor rãmb talla sɛk ne kiba-kɩtbã « Burus di tarvaye » zakã pʋga. Yɩɩ wakat b sẽn goma rɩɩbã ligdi, la karenzi wã ligd sẽn dʋʋd bag-bage, yõ-koglg kaalmã […]