Non classé

Neb nins sẽn bẽed-b zutã bãas Namentẽng soolmẽ wã paama teelgo

Sapaolg kiuug rasem 13 yʋʋm 2020 soabã “Asosɛsẽo pʋʋr le developema Ẽntegre ges beoogo”, tɩ b kʋʋg koɛɛg n boond tɩ ADIG talla rɩɩbo, sãnfãnde, la kaam n kõ neb nins sẽn bẽed zutã bãag Namentẽng soolmẽ wã. Yaa bãmb koabg la pis nu, la  Ministɛɛr ning sẽn get zagsã la sõng-sõng taabã, la ãdem […]

Non classé

Boala komindã pagb paama teelgo

Pagb nins nus sẽn pa tat b poorã, ninbãaneg na kolg weoogã lebga tɩlae. Zĩ-likr kiuug rasem 24 yʋʋm 2020 soabã, Leyãos Kolob Wagadugu Salãas la Ministɛɛr ning sẽn get gʋʋlgã yell maana ninbãan-zoeer tʋʋma Boala komindã pʋga, Namentẽng soolmẽ. Lagem-n-taarã sull sõnga pagb pis-naase, gʋʋlgã wɛɛngẽ. Pag fãa bʋʋs a yiibu, ne b rɩɩbo, […]

Non classé

Ekoall Bulsa « A » yʋʋm 75 wã tigr maana sũ-noog pʋgẽ

Yaa gom-zu-kãngã la tik yã“tẽegre, zems-taaba, kẽes-m-menga, sẽn na yɩl n paam karen-sõngo, Namentẽng yidgrã wɛɛngẽ”. Ekoall « Bulsa A » yʋʋm 75 tigr maana Buls Okomisɛɛrã ne zãma kõn bãng n sõd nifẽ. Yɩɩ Buls komindã nin-buiidu, Ekoallã pipi karen-bi-paala, a karen-bi-kʋda, ne b zo-rãmba, la sãamb buud toor-toore. Sã n ya ne tigrã menga, b […]