Non classé

Taab pʋʋsgo

Yʋʋmd fãa Kagdinall Filip WEDRAOOG pʋʋsda Burkĩna Faso nin-buiidã ne b yʋʋm-paall taabo.  Yʋʋm-sar kiuug rasem 23 yʋʋm 2020 soabã, b le sega kiba-kɩtba, n dɩk Nowɛllã la  yʋʋm paallã pʋʋsem tɩ b taas nin-buiidã. «M saam-biis, la m ma-biisi,  tõnd kẽeda yʋʋm-vẽkr pʋgẽ. Yʋʋm-paall pʋgẽ, yʋʋm 2021 soabã, bɩ Wẽnd yʋʋr paam pẽgr zamaan […]

Non classé

A Rok Mark Kiristẽ KABOOR le paama naamã

Yʋʋm-sar kiuug rasem 18 yʋʋm 2020 soabã, Burkĩna Faso bʋ-kaood ro-kasengã wilgame t’a Rok Mark Kiristẽ KABOOR paam naamã vot ning sẽn zĩnd sapaolg kiuug rasem 22 yʋʋm 2020 soabã. Sapoalg kiuug rasem 22 yʋʋm 2020 soabã, Burkĩna Faso nin-buiidã kẽe na-yãkr pʋgẽ. Votã loogr poore sull ning sẽn sogl-a tʋʋmdã (SENI) wã ra wilgame […]

Non classé

Imakile kõnsɛpsẽo masɛɛr dãmbã paka reem-dɛɛmdb zãmsg zĩiga

Sapaolg kiuug rasem 30 yʋʋm 2020 soabã, Waogdg Imakile kõnsɛpsẽo masɛɛr dãmba, paka reem-dɛɛmdb zãmsg zĩiga. B pʋd a yʋʋr  Sãntr mizikal Wẽnddẽnda. Reemã zak pakre, yaa sẽn na n sõng Burkĩna Faso rog-n-mikã reem t’a kẽng taoore. Imakile kõnsɛpsẽo masɛɛr dãmbã buud tʋʋmd yaa kaorengo, kom-pugli wã yell gesgo, la neb nins sẽn be […]