Non classé

Burkĩna Faso gofneer ne a tɛɛndbã na n sulgame n ges nin-buiidã sõngre

Wao-fugdg kiuug rasem a 9 yʋʋm 2021 soabã Ministɛɛr ning sẽn get pagbã, zagsã, la  sõng taabã gãnega tʋʋm-kasenga, n na n sõng nin-buiidã rõandã yʋʋmdã. Yaa tẽns ka tɛk no-rɛɛsdba, gofneer neba, la sula sẽn yãagd Burkĩna Faso tẽngã ne ligd n zĩndi, tɩ  tʋʋmdã sɩnge.  Burkĩna Faso tɛɛndbã, la tʋʋm-noy sẽn so b […]

Non classé

Waogdg Diyosɛɛszã Kiris neb maana b tẽeb so-toak Yagma

Wao-fugdg kiuug rasem a 7 yʋʋm 2021 soabã, tigung Katolik tẽedbã maana b yʋʋmdã  tẽeb so-toak Yagem tãngã b ma sõng taoore. Yaa Pap no-rɛɛsã sẽn be Burkĩna Faso, Musoyẽer Mikayɛll KORTƖ n lʋɩ pʋʋsgã taoore. Kagdinall Filip WEDRAOOGO, Musoyẽer rãmba, la Perɛtr dãmb ka tɛk me zĩnda sʋka. Gom-zug b sẽn tiki, ya « ned […]