Non classé

Ministɛɛr ning sẽn get pagbã, zagsã, la sõng-sõng taabã yell reega kamb sẽn da be namsg pʋgẽ

Tʋʋlg kiuug rasem 29 yʋʋm 2021 soabã, Miniisr ning sẽn get kambã koglgo, a Elɛnd Lorãas Marsall YILBƲƲD talla sõasg ne kiba-kɩtbã. Sõasgã võore, yaa sẽn kẽed ne kamb b sẽn dɩkd n kẽnd tẽn-taas tɩ b tʋmd yembdã tʋʋma. Yɩɩ wakate, b sẽn deeg kamb sẽn da be Kodenvaar soolmẽ wã n tʋmd sãnmã […]

Non classé

Liig de Kõnsomatɛɛr sullã wilga b sũ-pa-noaang ne gaasã ligd paasgo

Liig de Kõnsomatɛɛrã sull talla sɛk ne kiba-kɩtbã tʋʋlg kiuug rasem 23 yʋʋm 2021 soabã. Sekã võore, yaa sẽn na n wilg b sũ-pa-noaanga, Karenzi wã la gaasã gofneem sẽn dɩk noore, n paas a ligdã Burkĩna Faso tõrã. A Dasmaane Tarware, sullã taoor soab wilgame, tɩ bãmb sẽn wʋm gofneem mooneg koɛɛgã, sẽn kẽed […]

Non classé

Dũni yel-soalma

Tõnd yaab-rãmb wẽndẽ, dũni ra tara yel-soalma. Ninsaalb kẽer ra tara tõogo, n namsd we-rũmsã yõore. Kɩtame tɩ we-rũms ra yita weoogã pʋg n lebgd neba, n dat n bãng ninsaalbã tõogo. Tẽng n da be, tɩ b boond tɩ Natẽnga. Natẽng raagã yaa ra-kasenga. Neb buud toor-toor segd taab n dood raagã. La ka […]

Non classé

BEBEDEYA talla sɛk ne gʋlsdbã

Tʋʋlg kiuug rasem a yiibu, yʋʋm 2021 soabã, BEBEDEYA tʋʋm-noor sẽn be Waogdgã, a sull ning sẽn get gʋlsdbã keoore, tɩ b boond tɩ Dʋrwa dotɛɛrã rãmb talla sɛk ne seb-gʋndbã. Sɛkã võor ya b sẽn na n zĩnd n pʋɩ taab kibay sẽn kẽed ne b yaoodã yʋʋm 2021 soabã. Laloa no-rɩkdg 90 soabã […]