Non classé

Tigs-kaseng n pak a kʋɩlens n na n gom Kagdinall Poll ZŨNGRÃAN Vɩɩmã la b tʋma yelle

Tʋʋl-nif kiuug rasem 29 yʋʋm 2021 soabã, tigs-kaseng n pak a kʋɩlens Sãntr Zãnpoll 2 sẽn be Tãngẽ wã. Yaa Waogdg Diyosɛɛzã n sigl-a n na gom Kagdinall Poll ZŨNGRÃAN  Burkĩna Faso pipi Perɛtre la pipi Kagdinallã yʋʋm 1960 n ta yʋʋm 1995 vɩɩm, la a tʋʋm  yelle. Yaa neb sõor ka tɛka, Perɛtr dãmb […]

Non classé

Koobã Ministɛɛr sõnga koaadbã sula ne masĩn koodse

Ka-koaadbã  lagem-n-taar sull kaseng paama masĩn koodse, ne tʋʋm-teedo. Tʋʋl-nif kiuug rasem 27 yʋʋm 2021 soabã, b Ministɛɛrã rɩka sõngrã n  taas-ba. Rãondã yʋʋmdã sẽoog  sẽn tolg n watẽ wã yĩng kɩtame tɩ koaadbã la b lagem-n-taarã sula sogend n na n kẽ sigr pʋgẽ. Sẽn na yɩlẽ n teel-b b tʋʋmdã pʋgẽ, Ministɛɛrã rɩka […]

Non classé

Wakat sẽn wat pʋgẽ tigs-kaseng la b na n pake, n gom nin-buiidã zems-n-taar yelle.

Yaa sẽn tũ ne Miniisr dãmbã rasem a yopoe-poe sɛk sẽn zĩnd tʋʋl-nif kiuug rasem 21 yʋʋm 2021 soabã,  la a Useni TÃMBƲƲRA kibayã kũun miniisr togs kiba-kɩtbã, tɩ tigsg-kaseng la b sogenda sẽn kẽed ne nin-buiidã zems-n-taar wɛɛngẽ.Miniisr ning sẽn get nin-buiidã na wʋm taabã, a Zefɩɩrẽ GƐBRE wilgame tɩ b rɩka na-kẽnda buud […]

Non classé

Wakat sẽn wat pʋgẽ, Burkĩna Faso nin-buiidã na n paama Korona viirisã bogbo

Miniisr Saglmay Rayãngnewẽnde WEDRAOOG talla sɛk ne kiba-kɩtbã tʋʋl-nif kiuug rasem 17 yʋʋm 2021 soabã. Yaa sẽn kẽed ne ministɛɛrã sẽn gãneg na-kẽnda buud toor-toor n na n zab ne koronaviirisã bãag zug la b sõya. Miniisrã wilgame tɩ sẽn kẽed ne b na zab ne Koronaviirisã,  la b modg tɩ tɩbsgã yɩ sõma, b […]

Non classé

Tigung Katolik sull sẽn get laafɩ wã la wʋm taabã yell talla tisga

Tʋʋl-nif kiuug rasem 14 yʋʋm 2021 soabã, tigung katolik sull ning sẽn get laafɩ wã la wʋm taabã yell paka tigsg kaseng kʋɩlens Sãntr Kagdinall Poll Zũngrãana, n gom tẽn-gãongã yelle. Tigsgã gom-zug yaa : « yel-segdɩ nins sẽn be tẽn-gãongã zãab pʋgẽ. Na-kẽnd-bʋs la gofneem la nin-buiidã segd n dɩke, tɩ zamaanã gãand bãane ». B […]