Non classé

‘’SEDEYAWO’’, ne ‘’Iniyõ Afirikɛnd’’ dãmb kota Mali sodaasã tɩ b bas tẽnga taoor dãmb b sẽn yõgã !

Sẽn tũ ne zu-loeeg ning sẽn be Mali tẽngã , ninsabls tẽnsa lagm n taar sulla ‘’SEDEYAWO’’ ne ‘’Iniyõ Afirikɛnd’’ rãmb yisa mooneg koɛɛg sig-noy kiuug rasem 24 yʋʋm 2021 soabã, n kot tɩ b yis Mali tẽngã taoor soab ne goofneerã taoor soab b sẽn yõkã. ‘’Iniyõ Afirikɛnd’’ ne ‘’SEDEYAWO’ sullã taoor dãmb geta […]

Non classé

Miniisr Ɛstanislaas WAARO kõo vẽenem kaorengã na-kẽnd paall zugu

Miniisr ning sẽn get kaorengã la buudã goam na kẽng taoorã  kõo vẽenem sẽn kẽed ne kaorengã na-kẽnd paall zugu. Na-kẽnd paallã kɩtame tɩ karen-biisã lagem n yit Burkĩna Faso tẽns wʋsg psẽ n wilgd b sũ-pa-noog ne gosneer. Miniisr WAARO yii  televisẽo ning b sẽn boond tɩ 3TV wã zugu. A koeesã pʋgẽ miniisrã […]

Non classé

Miniisr Zefɩɩrẽ DƐBRE sega kibayã kũun rot taoor dãmba

Sig-noy kiuug rasem 18 yʋʋm 2021 soabã, a Zefɩɩrẽ DƐBRE, na-zakẽ miniisr  ning sẽn get wʋm taabã la vɩɩmd-n-taarã sega kibayã kũun rot la kiba-kɩtbã lagem-n-taar sula taoor dãmba a ministɛɛrẽ  wã. Sẽn sɩng ne tẽngã taoor soab sẽn yãk-a t’a lebg miniisr  n get  Burkĩna Faso kambã ne taab wʋmd-n-taarã, a Zefɩɩrẽ DƐBRE sega […]

Non classé

Bobo Katedrallã paama manegre

Sig-noy kiuug rasem 16 yʋʋm 2021 soabã, Bobo tigung roogã kamb zĩnda sũ-noog pʋgẽ, bala b Wẽnd-do-kasengã  paama manegre.  Yɩɩ Kagdinall Zã Zɛrbo sẽn ya Bamako ( Mali) Evɛkã n wa n lʋɩ pʋʋsgã taoore. Burkĩna Faso tẽnga taoor soab a Rok Mark Kiristẽ KABOOR  zẽka b naoor n zĩnd meesã  pʋgẽ. Yɩɩ yʋʋm 1957 […]