Non classé

Naam kɩɩsdbã sega kiba-kɩtbã

Sigr kiuug rasem 25 soabã, naamã kɩɩsdb sega kiba-kɩtbã n wilg b sẽn tagsde, nin-wẽnsã tʋʋm-yood wɛɛngsẽ. Burkĩna Faso naam kɩɩsdbã sega kiba kɩtbã  sigr kiuug rasem 25 yʋʋm 2021 soabã n gom tẽngã nug-gãag sẽn pa lebd be wã yelle. Sɛkã pʋga b wilgame tɩ bãmb a naam kɩɩsdbã pa na n le kẽ […]

Non classé

Tɩɩg la vɩɩm

Sigr kiuug rasem 23 yʋʋm 2021 soabã, sull ning b sẽn boond tɩ Muvema Ekolozik di Faso wã maana tɩɩsã daare. Rõand yʋʋmdã yɩ a vuk a 3 soaba. Tʋʋmdã kʋɩlens pakr yɩɩ  Bãngrweoogo. Yaa miniisr ning sẽn get wen-vɩʋʋgã koglgo a Simyão SAWADG la b yãk t’a lʋɩ tʋʋmdã taoore. Tɩɩsã daar a naoor […]