Non classé

Burkĩna Faso rãmb maana tɩɩsã daare

 Yʋʋm sa-sik kiuug rasem a 7 yʋʋm 2021 soabã,  Burkĩna Faso tẽngã taoor dãmb tɩ maana tɩɩsã daar Zɩnyãre. Tẽnga taoor soab sẽn sela toɛɛg Boalẽ Zɩnyãr Komindã pʋgẽ. Yʋʋma noore, Burkĩna Faso tẽngã tara zu-loees sẽn kẽed ne  wen-vɩʋʋgã koglg wɛɛngẽ. Yaa rẽ n kɩte, tɩ  we-kʋɩɩrã tar taoor kẽnd wakat fãa. Bãngdbã sẽn […]

Non classé

SENI wã paama taoor saoba

Sull ning sẽn sogend vot rãmba Burkĩna Faso tɩ b boond tɩ SENI wã a Eliize WEDRAOOG la b yãk t’a lʋɩ taoore. Sa-sik kiuug rasem a 2 yʋʋm 2021 soabã a Niutoand Ameed BAARI ne a Eliize WEDRAOOG zĩnda ne taaba, t’a wilg yẽ me sẽn tʋm n tekẽ, tɩ b maan nug tikri, tɩ […]