Non classé

Burkĩna Faso tẽngã taoor dãmb yãka Maang soolmẽ wã n maan buudã goam kaoreng raare

Ministɛɛr ning sẽn get kaorengã la buudã goam taoor na kẽng yell sigla buudã goam kaoreng daare. Tigrã maana Sãntr sɩɩde, bõn-bɩʋʋng kiuug rasem 28 yʋʋm 2021 soabã, Maang naab a Kɩɩb a yiib  soabã soolmẽ. Rõanda yʋʋmdã gom-zug b sẽn tiki «buudã goam kaoreng yaa tẽng yidgr yãgre». Tigrã maana Minisr ning sẽn get kaorengã […]

Non classé

Tigs-kaseng n na n pak a kʋlense, Burkĩna Faso tɩ b gom kaorengã lebg n sigl yelle

Miniisr dãmbã zĩnda ne taab bõn-bɩʋʋng kiuug rasem 15 yʋʋm 2021 soabã, la  b rɩka noor n na n zĩnig tigsg sapaolg kiuug rasem 13 yʋʋm 2021 soabã, n tɩ baas zĩ-likr kiuug rasem 18 soabã, n gom kaorengã lebg n siglg na-kẽnd-paallã yelle. Yaa miniisr dãmbã tigsg sẽn da zĩnd tʋʋlg kiuug rasem 31 […]