Non classé

Burkĩna Faso rãmb maana b soog-m-mengã naoor 61 soabã tig tẽegre

Tigrã maana wala Reezẽo fãa pʋg b sẽn maand-a toto wã. Reezẽo di sãntrã Burkĩna Faso na-tẽngã pʋgẽ, soog-m-mengã tig-tẽegre, rõandã soabã n tõkd a yʋʋm 61. Tigrã tẽegr pʋgẽ yɩɩ koees buud toor-toor la b zẽk n taas nin-buiidã la b kõ neb kẽer waoor n kũuni. Reezẽo di sãntrã pʋga,  yɩɩ Palaas de […]

Non classé

A Noorbɛɛr ZÃONG ne a poor n dãmbã kʋʋb tẽegr ket n kẽnda taoore

Yʋʋm-sar kiuug rasem a 7 yʋʋm 2021 soabã,  sull nins sẽn zabd ne vɩɩmã kengrã, n paas sull ning sẽn zabd ne ninsaal yam daabã la wẽgb buud toor-toor b sẽn boond tɩ SESEVESE wã taoor dãmb sega kiba-kɩtbã “Sãntrdeperɛsnorbɛrzãong” sɛkã roog pʋga, n wilg b sẽn sogend a Norbɛɛr ZÃONG ne a tũud-n-taas b […]