Non classé

Waogdg diyosɛɛsã kibay kũun rot maana b yʋʋmdã tʋʋma

Yʋʋm-vẽkr kiuug rasem 23 yʋʋm 2022 soabã, Waogdg tigung roogã kibay kũun rot zĩnda Sãaba, a Ãnder sõng Parwaasã pʋg n gãneg b yʋʋmdã tʋʋma. Yɩɩ Musoyẽer Zɩstẽ KẼDGA, Wayugy tigungã roog ba n lʋɩ pʋʋsgã taoore. Yʋʋm-vẽkr kiuug rasem 23 yʋʋm 2022 soabã, kell n sega Pap Farãnsoa sẽn yãk tɩ ya  Wẽnd gomdã […]

Non classé

Sodaasã luba a Rok Mark Kiristẽ KABOOR naamã

Tũu ne koees sodaasã sẽn Burkĩna Faso Telvizẽo nasnallã zug n wilg tɩ yʋʋm-vẽkr kiuug rasem 24 yʋʋm 2022 soabã tɛka, a Rok Mark Kiristẽ KABOORE naamã saame. B koeesã pʋgẽ, b togsame tɩ gosneerã tʋʋma, la Asãmble nasnallã me tʋʋm saame. Sẽn paasde, tẽngã tẽn-kugrã b na n yals-a-la nanda. Koeesã karemd yɩɩ Kapitɛnd Sɩdsore […]

Non classé

Depite rãmbã taoor soab reega Zapõ la Arabisaodit tẽnsã no-rɛɛsdba

Yʋʋm-vẽkr kiuug rasem 19 yʋʋm 2022 soabã, a Alasan Bala SAKÃND reega  Arabisaodit tẽngã no-rɛɛs a Fahad Aldosari, la Zapõ tẽngã no-rɛɛs a Kati Masaaki sẽn be Burkĩna Faso wã. Seg-taabã pʋgẽ b goma Burkĩna Faso Asãmble wã ne tẽns a yiibã Asãmble rãmb tʋmd-n-taare. Yaa Arabisaodit tẽngã no-rɛɛs la a Alasan Bala SAKÃND reng […]

Non classé

Minisr ning sẽn get zagsã la galen-tẽnsã meeb talla sɛk ne kiba-kɩtbã

Yʋʋm-vẽkr kiuug rasem 17 yʋʋm 2022 soabã, miniisr ning sẽn get zagsã la galen-tẽnsã meebo, a  Benewẽnde Tanislas  SÃNKAR  talla sɛk ne kiba-kɩtbã. Seg-taabã yɩɩ sẽn na n kõ vẽenem sẽn kẽed ne tʋʋm-noy nins sẽn get zagsã meeb tʋm-n-taar ne gosneerã, b sɛbã manesg zugu. Miniisrã wilgame tɩ sẽn na yɩl n paam tɩ […]

Non classé

Gosneera taoor soab tɩ kẽnga Tugã soolmẽ wã n tɩ kaag nin-wẽnsã sabaab sẽn kɩt b rãmb zoe n bas b tẽnsã

Yʋʋm-vẽkr kiuug rasem 15 yʋʋm 2022 soabã, a Lasina ZERBO, Burkĩna Faso gosneerã taoor soab zĩnda Tugã Suuru Porvẽesa pʋga. A kẽngame n tɩ ges neb nins sẽn zoe n bas b tẽnsã n wa yõk gãag sobendã. A ka kẽng a yembr ye, tɩ bala, miniisr ning sẽn get sodaasã, la miniisr ning sẽn […]