Non classé

Miniisr ning sẽn get rog-n-mikã la dĩinã buud toor-toor tɩ kaaga Burkĩna la Nizɛɛr Evɛk rãmbã sulli

Tʋʋlg kiuug rasem 29 yʋʋm 2022 soabã, Burkĩna Faso la Nizɛɛr evɛk rãmbã sull kaseng paama miniisr ning sẽn get rog-n-mikã la dĩinã yell kaagre. Kaagrã yaa sẽn kẽed ne tũudmã la rog-n-mikã rãmb kẽesd b toog nin-buiidã vɩɩmdg ne taab na paam pãng n paasã wɛɛngẽ. Miniisrã wilgame tɩ yaa tɩlae ne-a t’a gilg […]