Non classé

A Raningytaale

A Raningytaal baaba yʋʋr la a Basytaala, t’a ma yʋʋr ya a Lagemymalgre. A Raningytaal boonda a  saam-biisã : « m saam-biisi, wa-y tɩ d lagem taaba n tags sõma tɩ bɩ, la d rɩk so-sõngo, n wubd d kambã. Ned kam fãa modge, n wilg a biiga, tɩ biigã tõog n  bãng tɩ dũni wã, yaa ned kam fãa ne a zʋgo. Zʋg sõng rãmb be a pʋgẽ, tɩ zʋg wẽng rãmb me be a pʋgẽ. Sẽn dat-b malgr be a pʋgẽ, tɩ sẽn rat-b sãang be a pʋgẽ. Yaa woto, la ãdem biisã yam la b bãngr yẽgre, tɩ b tikd rẽ n vɩ ne taaba.

Tõnd Burkĩna Faso ka d yaa “peoog a yembr ki” la d vɩɩ ne taaba, dĩin dãmb buud toor-toore. Yaa Burkĩna Faso: rog-n-mikã koagendba,  Maan kʋʋdb dĩinã, la dĩin dãmb a taab sẽn yi nasaar tẽnga n tũnug nasaara ⱳã dũni meeb yam n kẽ tõnd ŋin-sabls tẽnsã  pʋgẽ. Tõnd yaab rãmb wẽndẽ, b zãmsa nin-buiidã naag taab n vɩɩmde, la zems taaba,  tɩ vʋɩɩmdgã sak d fãa vɩɩm.

Zamaanã bɩtame n kẽnda, la neb kẽer yamã bɩʋʋngo, a pa tũnugd ne bãmb mensã sẽn vɩ zamaan ningã nin-buiid vɩɩm nu-gãag ye. Bãmb mensã sẽn vɩ zamaan ningã vɩɩm nu-gãag yaa lagem taab n vɩɩmd ma-biir la saam-biiri. Rũndã b rɩka vɩɩmdgã ne taabã, neng a to n wa kẽesd-a  nin-buiidã ne taab sʋka.

Tẽng sã n be t’a nin-buiidã sẽn getẽ wã yaa sãbg taab la welg taaba, zamaan-kãnga yaa wa yãmb sẽn zãgs bõn-bu-sõng bʋdbo, n bʋd nadense, bɩ bug-witim. Bugum ning yãmb sẽn bʋdã, a na n yõka moogã beoogo, n wid n tɩ rɩ yãmb mengã, a bugmã bʋta. A Raningytaal sʋka Lagemymalgr woto: bugmã yaa bʋgo Lagemymalgre? Bugmã yaa tõnd tẽngã nin-buiidã ne taab vɩɲ sẽn dɩkd ning rũndã zugã dĩin dãmbã ne taab vɩɩm wã. Burkĩna yaa dĩin rãmb ka tɛk n be tẽnsã ne taab pʋgẽ.

Yaa Moeemb dĩ̃na, la Kiris kamb dĩinã. Mor wubda a biiga, n tũnug Moeemdã dĩin sore. Yaa wub biigã n ning a zugẽ wã tɩ ned sã n ka tũuda Nabiyaam sorã, a soab yaa Kɩfre. A sã n ki, a kẽeda bugmẽ. Maan kʋʋd sã n kʋʋda a Maando, b tʋʋsd-a lame, t’a yaa Kɩfre, tɩ kamba getẽ. Wakat-kõngo, Maan kʋʋdã kamb ne Nabiyaam dîinã kamb zoe n welga toore, ned kam nedem la zɩɩr wɛɛngẽ. Welgrã yĩnga, Maan kʋʋdã menga la poorẽ ned gomd ka le naag sʋka, tẽngã pʋgẽ, bɩ a zakã pʋga, yẽ ne dĩin dãmbã a taabã sʋk ye. B tikame t’a yaa ned sẽn ket lik pʋga, a ka wʋm vɩɩmã võor ye. Kambã sã n bɩ ne welgrã b zutẽ wã, kom-kãens zamaanã ka na n tol n yɩ laafɩ zamaan ye.

Kirs nebã yetame tɩ  ned sã n ka tũ  Kirista sore, ned ka tõe n kẽ arzãn ye. A Zeezi maana a meng Maoong n kõ dũni rãmba. Maoon-kãng poore, Wẽnnaam ka le rat Maoong a to yaas ye. Ned sã n ka be Kista sorẽ, b boond bãmb tɩ bu-zẽmba. Kiris nebã wubda b kamba, n tũnugd Kiris sorã sẽn date. Kirs nebã zĩigẽ, neb kẽer tʋʋda rog-n-mik Maan kʋʋdbã, la b faagd rog-n-mikã yel-gɛtba, tɩ b kambã gtẽ. Lagemymalgre woto yaa bũmb tõnd sẽn kʋʋd burkĩndã la wubrã sõmblem, nin-buiidã ne taab vɩɩmdg wɛɛngẽ.
Tõnd Burkĩna ka, yaoolem dĩin dãmbã sẽn wa n nan ka wa Moogo. Rẽ wẽndã kambã wubr ra ya b wilg biigã, ninsaal ne a to nonglem, yɩɩdem, waoore, sik-m-menga, rogem la yel-sõmd tukri. B wilgd-al-a woto, tɩ biigã rɩk n bĩng a zugẽ wã, t’a ket n paoodẽ. B wilgda biiã : «  fo sẽn dog tẽn-kãngã pʋgẽ wã, fo ka segd n maan bũmbu, f saamba la yaab sẽn ka maan ɓuud ye. Fo ka segd n ning buudã yãnd ye. Fo segd n kell n tʋmame tɩ tẽngã zug zẽke. Modg n tʋme tɩ f ba, la ma zug zẽke. Tʋm tʋʋm-sõngo tɩ tõnd me tẽng zug zẽk a taab sʋka. Fo segd n maoome, n wa yɩ nin-kẽem-tɩrga, n tõog n zã tẽngã, wa f saamb la yaaba,  beoog raare. Tõnd sã n kae yaa fo n na n zã tẽngã t’a kẽng taooree               

 Fo sã n ka yɩ nin-tɩrga, tẽngã zug na n lʋɩɩme. Bãmb wubrã pʋgẽ, b modgdame tɩ yʋʋmd sã n yi, bɩ b kõ biigã sor t’a tɩ ges a yas-rãmba, la a yaab rãmba. B modgdame n kɩt tɩ biigã bãng buudã pʋga, zak fãa ne a sẽn ya a soaba, la tẽngã pʋga. Zak ning a sẽn segd n modge, n da maan sẽn ka segde, tɩ b wilg-a zak-kãngã yaa tõnd buudã yẽgre, fo ka segd n maan woto ne woto zakã pʋga. Wakat-kõngo, biigã sã n wa yiki, sẽn pak-a ya a tʋm t’a roagdb zug zẽke, t’a tẽng zug zẽke, la a kẽng taoore. Biig ning sẽn paam-a wub-kãng soabã,  tʋʋmde, lebga  a modge, n tʋm tɩ b zamaanã gãan-bãane. Lagemymalgre, rũndã tõnd wubda d kambã dĩinã, n sagle, d ka tagsd n getẽ, kambã sẽn lebgd buud a tãab bɩ a naas n fãoogd taab zamaanã pʋgẽ wã, n yaool n ka tar yãab a yembrã, kambã vɩɩmdg ne taabã na n wa yɩɩ wãn-wãna? Ges-yɩɩg pʋgẽ, yaa wa tõnd sẽn dɩk zẽnem n kẽes buudã zɩɩm pʋgẽ, t’a yẽgrã ya welg taaba, ka faad taaba, faag taab zɩɩre, yãk kẽer n bool nin-tɩrse,  pʋs n pa geel kẽer naag sʋka… Kamb nins tõnd dogd n dat tɩ b yɩ burkĩmbã sã n wa yik  ne zʋg kãnga,  n lebg zamaan zãadba, bõe laafɩ buudu, la b na n tõog tɩ zamaanã gãan-bãane? Wã yaa wa yãmb sẽn zãgs ka-bu-sõng rɩk n bʋde, n bʋt bug-witim.

Wa-y tɩ d wub d kambã  n tũnug d burkĩndã naoore, tɩ zamaanã wa burkĩmb zamaanã. Wẽnnaam meng nonga burkĩna, ned sẽn ya malgda, la b ka nong sãamd ye. Wa-y tɩ d tags wʋsgo, la d bãnge,  tɩ yaa tõnd  kambã n na n ledg tõnd zĩigẽ beoogo, n tʋm tɩ d zamaanã gãand bãane. Tõnd sã n tags rẽ yelle,  zamaanã na n noog beoogo. Wakat-kãnga, yaa wa tõnd sẽn bʋd ka-bu-sõngo, we-rũmsi la ãdem biis na n dɩ-a lame n vɩɩmde.

Mam yʋʋr la a  Raningytaale,  m ba yʋʋr la a Basytaale, tɩ m ma yʋʋr ya a Lagemymalgre. Mam goamã sã n ka ta burkĩn-bil ning yam bɩ tags sõma tɩ bɩ, tɩ yaa Burkĩna Faso beoog neerã yĩnga, la d fãa rata. A soab bãng tɩ ãdem bil zɩɩm sã n kẽ zẽnem lebga buud bãaga. Zɩɩm sã n kẽ rẽagdo, lebga zẽnem n kõ zamaan rãmba.

Tõnd zɩɩmã sɩnga zẽnem kẽebo, tɩ bala, tẽng-n-biis nins sẽn segd tʋm tɩ zamaanã gãan bãanã, kẽer zoe n yi irẽ poore, n lebg n dɩk b ba-yirã t’a lebg b bɛ. Koɛɛg-koɛɛga y fãa yãame tɩ sigrã noore, Burkĩna Faso kamb n wa sig Rayãongo, n da na n kũms nin-buiidã yaasa. Tõnd zĩi rũndã, n bʋʋd naam wẽ-n-dɩk vaall bʋʋdo. D ba-yirã  goabg la rɩtgo, yaa nin-wẽns n yãmb-a, n tar ãdem biisã yõy wẽgda. Yõ-wẽgdã tʋʋm sã n maan n looge, b rɩkda  makre,  tɩ  yaa Wẽnd saglle. Sɩd yaa Wẽnd saglle, yaa bãmb yam yãkre, tõnd yẽ boonda nin-buiidã tɩ d lagem taab n wub kambã d burkĩndã zugu.

Maam a Ranigytaal tagsdame tɩ yaa wubrã sẽn keoosdã n wat ne rẽ.  Fo sã n zoe n bãng tɩ segd n yɩɩ ned sẽn na n yɩ mak-sõng ne beoog rãmba, fo ka sakd n tʋm tʋʋmd sẽn na n lub fo buudã, bɩ f tẽngã zug ye. La biig sã n yik ne welgre, bũmb ka loet bi-kãng ne buudu, la a taabã ye. Tẽngã na yɩ neer beoogo, a segd n paka burkĩn-bil buudã fãa.

Lagemymalgre! Ministɛɛr ning sẽn get pagbã yidgri, sõng-sõng taaba, la zagsã yelle. Minisr Marsall, Maari, Loorãs Yɩlbʋʋd ministɛɛrã yiisa mooneg koɛɛga, n wilgi tɩ b rɩka noor n na n gɩdg gariibsã sẽn saad soaya zutu, la sor zug kambã. B na n baoo tʋʋm n kõ-b tɩ saabã sa, sẽn na n yɩlẽ n yiis-b yɩngã n kẽes-b zagsã pʋse. Gomdã sẽn wẽnd a yaa malgrã gariibsã karen-saam-dãmb sãnda ra gũginda tẽngã pʋga.

Lagemymalgre, maam n togs-f t’a poorẽ gom-bãoonesã ra sɩnga yikri. Moeemb kẽer sɩnga goama, n yetẽ tɩ b na n sãama Nabiyaam dĩinã sẽn wilgi. Tõnd fãa miime tɩ biig sẽn gʋʋl sor zugu, ãdem bil ninbãan-zoeer ka tõe n kẽ bi-kãng zugẽ ye.  Kambã tõnd sẽn dogdã yaə bãmb n na n wa zã tẽngã beoogo. La biigã sã n ka paam gõogre, t’a kell n bɩ sorã zugu, a sã n wa lʋɩ tẽng taoore, tẽn-kãng ka kẽngd ni ye. Lagemymalgre, fo sã n kẽng Waogdg sor ning b sẽn boond tɩ Koaame Kurma wã, fo na n yãa kamb sẽn bugd  konkondo, n fõosd « risolle », la tɩ-wẽng ning b sẽn boond tɩ « misillã ». Rẽ yĩnga, d ka segd n gõog kom-kãensã tɩ b kẽ zakẽ. Akʋrãanã karen-saam-dãmb na maan sugri, tɩ wã ka kisgu, a ka welgre. Yaa sẽn na yɩl tɩ d wub kambã tɩ b tõog n yɩ tẽng-n-bi-tɩrse, n wa yɩ tẽngã metb beoogo”.

A Lagemymalgr rɩka koɛɛga, n na n gom ne a biigã:” Raningytaale, fo sã n yã ned biig t’a rɩk so-yooko, bɩ f sagl-a t’a yɩ sõma yaa yãmb fãa sõngre. Fo sã n bas-a t’a ka yit fo zakẽ, beoogo, yaa bi-kãng n na n wa ke foom n kʋ. Bala, fo ra ka geel-a n naag sʋk ye. Mam tagsdame tɩ gariibsã karen-saam-dãmb ne minisrã sã n wʋm taaba, la b bãng tɩ fãa yaa malgre”.

A Basytaal sagenda a zakã yãmba:” naam wẽ-n-dɩk vaallã bʋʋd ket n kẽnda taoor ne a zagl n tʋm maam tɩ m tɩ maale, a zagl n kõ maam noore. Tɩ raar fãa ya m ka  bãnga tiir ye, b modg-m lame. Yaa sodaarã pʋg tõod yĩnga la mam šẽn sak n maanã. M  tũume m yõorã, koglg yĩnga. Goamã fãa sẽn tarã, a yaa sɩda, a yaa ziri, yaa rõadga… sẽn ya a soab fãa wẽngã paam n maaname. Bãmb sakame n maane,  neb a taab sẽn da ka rat t’a soab zĩndã. Lebga b wilg vẽenega, la bõos taab sugri la b malg tɩ dũni yaa wãb-n-vele, la bas-tɩ-looge, n maan tʋʋm-yookã tɩ neb yõy yi a pʋgẽ. B sã n ya burkĩn-bi, bɩ b sak tɩ  yaa tudgri, la b bõos b sẽn beeg-b rãmbã sugri. Bõos-y-b sugri, tɩ bãmb me sigs b sũya, tɩ ninsaal ka maanda a sẽn dat wakat fãa ye. Wakat ninga, a maanda yal kẽere, a sɩɩgã pãn-komsem yĩnga”.

Wẽnd na kõ-d yĩndaare, la Wẽnd na kɩt tɩ d yɩ wʋmdba la sakdba. M saam-biisi, ad tẽng bɛ ka be n yɩɩd ned ning sẽn dat t’a ba-yir paam yãnd ye.

A Tẽng-n-biiga. 

                         L’éducation, une priorité

Le père de Raningytaale se prénomme Basytaale et sa mère Lagmymalgre. Raningytaale appelle ses frères et sœurs : «  frères et sœurs  réunissons nous, et ayons un œil attentif sur l’éducation de nos enfants, que chacun montre à son enfant la réalité de la vie actuelle. Dans la vie actuelle, il y’a ceux qui veulent le bien et ceux qui veulent le mal, c’est ainsi la vie des êtres humains de nos jours.

Nous, habitants du Burkina Faso, nous sommes «  le mil d’un même corbeille » comme le disent les Mossi, nous vivons en fraternité malgré la diversité des religions  que tu sois un adepte de la religion traditionnelle, un musulman ou un  chrétien, nous sommes tous des burkinabé. Au moment de nos ancêtres, ils ont montrés à la population le vivre ensemble.

Le monde évolue d’avantage, mais l’évolution des mentalités de certains reste à critique car ils ont pris l’évolution du monde et la vie en fraternité dans un autre sens et ont tendance à séparer les individus.

Dans un pays où la population n’a pas la même vision, ce pays ressemble à un cultivateur qui a refusé de semer le bon grain dans son champ et sème le mauvais grain, ou aussi  le feu. Le feu que vous avez semé va créer un incendie dans le futur et  cet incendie peut vous détruire. Raningytaale a posé cette question à Lagmymalgre : «  le feu, c’est lequel,  Lagmymalgre » ? Le feu  c’est la vie entre les habitants du pays  de nos jours  à travers les diverses religions dans les différentes régions.

Ce sont les religions  musulmanes et chrétiennes. Un musulman éduque son enfant  selon sa religion, c’est montré à l’enfant que si quelqu’un ne suit pas la religion du prophète Mohamed, cette personne est un mécréant et s’il meurt il va en enfer. Lorsqu’un adepte de la religion traditionnelle veut faire ses sacrifices, ils disent qu’il est un mécréant. En ce moment, les enfants du musulman et ceux de l’adepte de la religion traditionnelle se divisent déjà. A cause de cette discrimination, les paroles de chacun ne sont plus considérées, puisque il est considéré comme quelqu’un qui ne connait pas le sens de la vie. Si les enfants  grandissent avec cette discrimination en tête, comment vont-ils construire un monde de paix dans le futur ?

Les chrétiens disent que si quelqu’un ne suit pas le Christ, il ne peut pas allez au paradis. Jésus s’est donné en sacrifice pour sauver le monde. Après ce sacrifice  Dieu n’a plus besoin d’un autre sacrifice. Celui qui ne suit pas le christ est considéré comme un païen. Les chrétiens éduquent leurs enfants selon la religion. Chez les chrétiens,  il y’a des gens qui pratiquent des sacrifices et ils se permettent de critiquer la religion traditionnelle  sous les yeux de leurs enfants. Lagmymalgre, ceci tue notre éducation et aussi la cohabitation entre les peuples.

Quand les nouvelles religions n’étaient pas venues chez nous au Burkina Faso,  l’éducation était de montrer à l’enfant l’amour du prochain, le droit d’ainesse, le respect, la recherche de la parenté. On montrait tout cela à l’enfant pour qu’il puisse bien les mémoriser dès leur jeune âge. On dit à l’enfant : «  Tu es né ici dans ce village, donc tu ne dois pas faire ce que ton grand père ni ton père n’ont jamais fait. Tu ne dois pas mettre la honte à la famille, tu dois travailler à faire triompher  ton pays, travailler pour l’honneur de ton père et de ta mère, faire un bon travail pour que notre pays puisse triompher parmi tant d’autre. Tu dois grouiller pour être un bon vieux dans le futur comme ton père et ta mère. A notre absence, c’est toi tu vas t’occuper du pays et si tu ne deviens pas quelqu’un de bien le pays va connaitre une chute. Dans leur éducation, ils font de sorte que chaque année, ils amènent l’enfant chez ses oncles, ils font de sorte que l’enfant puisse connaître les membres de la grande famille  et aussi le village. Ils lui montrent ces racines et aussi la famille principale, en ce moment, si l’enfant grandit,  son credo est de travailler pour l’honneur de ses parents  et le développement de son pays. L’enfant qui a bénéficié de ce genre d’éducation, son travail est de faire régner la paix dans son pays. Lagmymalgre, de nos jours,  nous éduquons nos enfants selon la religion  tout en oubliant que les enfants peuvent se réunir un jour et seront de religion différente. En ce moment, quel sera leur cohabitation dans le pays ? Si nous allons bien observer, c’est comme si nous prenons du poison pour introduire dans le sang de la famille, et ce poison c’est la discrimination, les injures et autres. Les enfants que nous mettons au monde en voulant qu’ils grandissent dans la dignité, si ces derniers  changent de comportement et deviennent des dirigeants,  comment va devenir notre monde futur ? De ce fait, c’est comme si vous avez semé du feu à la place de la bonne semence.

Ensemble, éduquons nos enfants  dans le signe de notre dignité, Dieu aime le Burkina Faso, quelqu’un qui aime arranger et non celui qui aime détruire. Pensons profondément  et sachons que ce sont nos enfants qui vont nous remplacer dans le future travaillons pour l’apaisement dans notre pays, si nous pensons à cela, le monde sera bon dans l’avenir. En ce moment c’est comme nous avons semé des bonnes graines  et les animaux, les humains vont se nourrir de ces graines pour survivre.

Je me prénomme  Raningytaale, mon père se prénomme Basytaale, et ma mère Lagmymalgre, si mes paroles ne plait pas à un burkinabè, qu’il s’asseye et pense profondément  car je parle pour le bien être du Burkina Faso, il faut que la personne sache que  si le poison entre dans le sang d’un être humain, cela est devenus une maladie familiale, et si le sang se salis, s’est devenus un poison pour le monde. Notre sang a commencé à s’empoisonné, parce que d’autres ont abandonné leur vocation qui était de travailler à implanter la paix dans le monde, comme exemple des burkinabè on fait des attaques contre leurs propres  pays à rayongo, présentement nous sommes dans le procès du putsch manqué, notre pays est entouré  de terroristes qui ôte la vie aux honnêtes citoyens.

Après les différents violences, d’autres parlent de l’accomplissement de la parole de Dieu tout en oubliant que c’est leur volonté à eux de tué les individus, nous tous on appelle la population  a une franche collaboration et à une éducation considérable des enfants sur la dignité.

Moi Ranigytaale, je pense que c’est la dégradation de l’éducation des enfants de nos jours qui entraine ces problèmes, si tu as reçu une bonne éducation tu ne vas jamais pensez à faire du mal à quelqu’un  et honnir la réputation de ta famille, l’avenir du pays doit être un souci de tout burkinabè. Si un enfant grandit avec un esprit de division, rien ne peut  l’attacher à sa famille.

Lagmymalgre,  le ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille, le ministère de Marie Lorence Marshall Ilboudo lors d’un communiqué,  a montré que désormais une loi est prise pour stopper le phénomène des enfants de la rue  et des mendiants. L’Etat va les réintégrer dans des travaux divers afin de mettre fin à leur présence dans la rue et les amener à s’intégrer plus dans les familles. Ce communiqué a connu et connais des critiques de la part des éducateurs coraniques dans la ville.

Lagemymalgre, je t’ai dit que sur  ce communiqué les murmures ont commencé à se faire entendre. Certains musulmans ont commencé à dire que cela ne va pas avec ce que le prophète a montré. Nous savons tous qu’un enfant qu’on a éduqué dans la rue ne va jamais avoir la crainte d’un être humain. Les enfants que nous voyons aujourd’hui sont les bâtisseurs de la nation de demain, mais s’ils ne gagnent pas une bonne éducation,  quel genre de dirigeant pourrait-il devenir ? Lagmymalgre  si tu fais un tour sur l’avenue kwame n’kruma à Ouagadougou,  tu verras des enfants qui portent des boîtes de tomate vide et prennent des stupéfiants comme les « dissolutions », des produits appelés « missiles ». De ce fait, ne devons-nous pas amener ces enfants dans des familles ? Je m’excuse devant les éducateurs coraniques car ceci n’est pas une discrimination à leur endroit, c’est pour que les enfants puissent avoir une bonne  éducation, afin de devenir les bâtisseurs de demain.

Lagmymalgre a pris la parole pour s’adresser à son fils : «  Ranigytaale, si tu vois un enfant prendre une mauvaise voie, conseille le  pour que cela vous aide tous. Si tu le laisses  soit disant qu’il ne vient pas de chez toi, demain  cet enfant pourrait causer des malheurs. Je pense que  les éducateurs coraniques et le ministère doivent s’entendre, car cette décision est pour le bien de tous ».

Basytaale conseille les membres de sa famille : «  le procès du putsch manqué se poursuit avec l’audience des accusés. Chacun a tendance à accuser l’autre d’être responsable des actes posés. Chaque jour, chacun dit ne pas reconnaitre les faits qui lui sont reprochés, d’autres disent que c’est le droit militaire qu’ils ont suivi ; toutes les paroles qu’elles soient  vraies ou fausses, le mal a déjà été fait. Ils ont accepté faire ce que d’autres n’ont pas voulu. Il reste à apporter des éclaircissements et aller maintenant à la réconciliation.  S’ils sont des burkinabé, ils doivent reconnaitre leur tort, et ils doivent s’excuser auprès des victimes.  Eux aussi pour leur part, doivent accepter le pardon car l’être humain ne fait pas chaque fois ce qui lui plait, souvent, il fait des choses suite à la faiblesse de son âme ».

A la prochaine ! Et que Dieu nous aide à comprendre davantage. Il y’a pas de pire ennemi que celui qui veut voir la honte de son pays.

      Le citoyen

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *