Non classé

Zĩ-naam tõodo

  1. Lagemymalgre, fo ne la! Segdame tɩ d gom ne a Raningytaale, la d wilga a Ratũysãamda, t’a bãng moore. Moog tara a tõodo, naab a Zɩɩdwẽnd sẽn gãnege, nin-buiidã yõ-koglg yĩnga, tɩ b boond tɩ moore. Mam sã n yet tɩ m na n wilga nebã moore, fo na n yeelame tɩ mam ka tʋʋma wã yaa wʋsgo. Ned kõn dog ne moore, tɩ b le zãmsd-a moor ye. Yaa sɩda. Zoewẽndsãoongo, mam sẽn yet tɩ na n wilga nebã moorã, tʋʋmdã a sɩd wẽnde, ka tʋʋma tʋʋmde. Raningytaale, fo yasba a Pareegenbʋgsba, la f pʋgdba a Pasʋkentɩgb kambã, sooga zamaana. B ka le tũud naab a Zɩɩdwẽnd tõodã ye. Kɩtame tɩ tuudgã lebg yaare, yõ-koeerã lebga wʋsgo. Tuudgã lebga yaare, a rogda ki n pʋg taaba. Zamaan dãmb ka moor ye. B rɩka moore, n mak ne a goamã. Rãyĩmyyã, ka moor goamã la b boond tɩ moor ye. Moor yaa Moos rog-n-miki.  Yaa Moosã kamb wubr pʋgẽ, la a be. Yaa yel-solgdem buud toor-toor sẽn be tẽng pʋgẽ. Yaa yẽ la b tall n zĩng tẽngã, tɩ nin-buiidã tõe n vʋɩɩmd ne taaba, la b ra raag taab zɩɩm ye. Burkĩndã sẽn wa n ketã, tẽng-n-biig fãa ra mi-a lame, la a tũud-a. La ka kisa, tɩ d tẽeg taab ye. Yaa bũmbu, tẽng-n-biig fãa segd n bãnge, la a tũ. Yaa na-kẽndr buudu, b sẽn gãnege, t’a ra kogend tẽngã   t’a vʋɩ n pa lʋɩtẽ ye. Bala, a yaa tẽng vɩɩm yãgre. Naab a Zɩɩdwẽnd tõodã, pãn-dãmba, la nin-buiidã segd n bãng-a lame, la b tũ n tõog n tũ-a tɩ bũmbã tũ taoore. Minim-kãng yaa bũmb sẽn segd n be nin-buiidã zutẽ. Zoewẽndsãoongo, a segd n bee burkĩn-bil fãa zugẽ. B sã n nek-a n sʋke, fo segd n maana bõe, la bõe la fo segd n maan tẽngã pʋgẽ, bɩ a zoe mi-a. Yaa boto la b yet t’a zagl yaa tẽng-n-biiga a mii moore.
  2. Lagemymalgre, a tẽng-n-biig sẽn loogã, tõnd goma tẽnsã yelle, la a sẽn wat zu-loees nins zamaan pʋgẽ.  Rũnda, d na n goma naab naab a Zɩɩdwẽnd tõodã yelle. Naab a Zɩɩdwẽnd tõogã yaa tẽn-peelem, la tẽns yell la a gomda. Tẽn-peelem yaa bʋʋdo, la bʋ-sɩd zĩiga. Bãn-wɛɛga, bɩ bũmb sã n maand zamaan pʋgẽ, t’a buud zɩ n maane, yaab-rãmb sʋkda tẽn-peelem t’a wilg-ba, a võore. Tẽns ka tar sugr ye, yẽ sõngda a ka pãng soaba. Zamaan dãmb sã n dat n maan ned a ka pãnga, yaa tẽns n deeg n bʋ a kõ-a. Lagemymalgre, naab a Zɩɩda, naab a Zɩɩd yɩɩ naab sẽn mi pʋɩɩbo. Naab a Zɩɩd pʋɩtame, n kõ sẽn tar-a pãnga, la sẽn ka tar-a pãng soaba. Naab a Zɩɩd ne naab a Wubr zamaanẽ, tẽng sã n zoe n tar naaba, tɩ naab a to pʋgle. Naab a Zɩɩdwẽnd tõodã rɩka pipi naabã t’a rɩ Zĩigã naam. Naab sẽn pʋgl-a yiibã yẽ yẽ rɩta nin-buiidã laog koglgo, la b yõ-kogl naam. Sẽn na yɩl tɩ tudgr ra tudg yĩnga, nanambs a yiibã, bɩ naabã ne tẽng-n-biisã tikda tẽn-peelmã n wẽen ne taaba.

Naab a Zɩɩdwẽnd tõodã, yaa tẽn-peelmã la b tikd nug n wẽene, sẽn na yɩle, tɩ naab ba a ye ra wa yãk a to yõor ye. Malgnaab a Panantugri (Metr Paasre Tɩtẽnga):”ba ya raar a yembre, Zɩɩdtẽng renga Wubrtẽnga. B reng n zĩnga a Zɩɩdtẽnga (Zĩtẽnga) n yaool n na n zĩng a Wubr tẽnga. Sã n ya wala Kirs neba bɩ Moeemba, bãmb Wẽnnaam ya a Abrahaam la Izak Wẽnde. Tõnd Moos Wẽnnaam yaa naab a Zɩɩdwẽnde. Naab a Zɩɩd yɩɩ ned sẽn da ka rat tɩ b yãk ned yõore. B sã n yet tɩ b na n yãk ned yõore, a yetame tɩ ka tõe ye.  A Zɩɩd poorẽ dãmbã yaa nin-sõmse, b le yaa sug-koataba. Leb n yaa neb sẽn nong neda, la b ka rat tɩ ned zab a ne a to ye. A Wubr sẽn wa n ki, b yãka kʋrɩt t’a na n deeg naab a Wubr zĩiga, n tɩ zĩnd Bulsa, bala, Kʋrɩtã ka pẽnegd naabã ye. A Namend me sẽn wa n ki, b yãk a kʋrɩtã t’a zĩnd Kugpɛɛla Tẽnkʋdg noorẽ. A Namend sẽn na n kẽng Bulsa naab a Zɩɩd yãka tãnsoben-dãmba, la a poorẽ dãmbã tɩ b zĩnd Bulsa. A Zɩɩd nebã sẽn ya nin-sõmsã Tẽnkʋdg rĩma kɩtame tɩ b yãk-b n kõ-a tɩ b sagend-a”. Lagemymalgre, fo na n yeelame tɩ mam gomda kʋdemde. Ka kʋdemd ye, yaa tẽng-n-biilim goama.

  • Ratũysãamda, ad ka kʋdem la m kõt-f ye. M wilgd-f-la kʋdem-dãmb sẽn gãneg n tũudẽ. B ra gãnega boto sẽn na yɩl tɩ f ra wa tudg f menga, la f tudg taab ye. Bala, tõnd Moog na-komsã yaa Gãmbaag tãnsoben-bi. Tãnsoben-dot zabre, a ka tar sugr ye.  Yaa rẽ la naab a Zɩɩdwẽnd sẽn ya Wĩndga, t’a pag ya tẽn-gãongã, Zĩtẽngnaab a Zɩɩda rɩk zems-n-taar nug-tik n gãneg ne tẽnse.  B sã n na n loe noore, sẽn na n yɩ beoog gomde, yaa tẽn-gãongã la b tikda n wẽen n loe. Ned sã n kɩɩs no-kãnga, tẽn-gãongã rɩt-a lame. Noorã sã n loe n sa, ka zems-taab sã n kẽ neb a yiibã ne taab sʋka, sẽn tar-a noor n tõe n gom tɩ malge, a soab segd n gomame. Ned ba a sã n ka leoke, tẽnsã sã n sɩng yãkre, a ka basd ba a ye ye.
  • M mi tɩ fo na sʋk maam yaa bõe tɩ Moog na-kombsã kõ naab a Zɩɩdwẽndã sɩda.Giulung yõnyõosã ra tara saaga, la sebg pãnga. B tʋma sebg Tẽnkʋdgo, t’a zũns naab a Zũngrãan zaka, n modg naab a Zũngrãan t’a sak n dog naab a Wubri ne tɩɩm pãnga. Giulung yõnyõos yaab a Basy ra yãkda tɩɩg vãado, n kɩt t’a lebg kalwaare, bɩ yiu, t’a nebã rɩtẽ. Tõog buud fãa a tallame, la a ka tõog Ningã sẽn da yãmb Waogdgã ye. Giulung tẽng soaba, tɩ b zaba ne sebgo la b ka tõog Ningã ye. La naab Zɩɩda n lʋɩɩ taoore, n yãag naab a Wubri tɩ b kos naab a Zɩɩdwẽndã pãnga, n tõog Ningã. Tõogrã poore, Giulung tẽng soab bãngame tɩ pãng a to n be, n yɩɩd sebgo.Yɩɩ woto, tɩ b sʋk a Zɩɩda: » fo pãngã yita yae »? T’a Zɩɩda rɩk a tãp n tees Wĩndgã: » yaa be la mam pãngã yita ». Rẽ n kɩte, tɩ yõnyõosã sak n boog b pãngã, n tũ naab a Zɩɩdwẽndã. Sẽn sɩng ne wakat-kõngo. Moog na-kombsã la yõnyõosã sã n na n kʋ Maando, yaa tɩlae tɩ b reng n kabs naab a Zɩɩdwẽnd ne a pag a Tẽnga, la a biiga a Sugrnooma.
  • Naab a Zɩɩdwẽnd tõodã pʋgẽ, zems-taab nug-tik sã n maane, pipi naabã n lebgd gãongo, n kogl nin-buiidã naaba. Nin-buiidã naab me yɩta gãongo, n kogl Zĩ-naabã. Gãog yaa wala nasaara sẽn boond tɩ “paara ballã”. Bɛɛb sã n ling n kẽ tẽngã me, rẽndame tɩ b kʋ Zĩ-naabã, n yaool n paam nin-buiidã naaba.  Bɛɛb sã n kẽ, n kʋ naabã, tɩ Zĩ-naabã põse, b nan ka paam tẽngã ye. La bɛɛb sã n kẽ tẽngẽ n kʋ Zĩ-naabã, b paama tẽngã n deege.  Zĩ-naabã ne nin-buiidã naaba, bɩ tẽng-n-biisã sʋka,  ba a ye ka le tar sor n gãng naab a Zɩɩdwẽnd tõodã n zab taab ye. Sẽn gãng-a noorã yaa tudgri. Wakat-kõngo, yaab-rãmb boonda sẽn ka tar-a bʋʋma n sʋke. Zĩ-naabã ne nin-buiidã naaba, naab ba a ye, ka tar sore, tags-beed ne a to ye. Naab ning sẽn deng-a n tags-a a to ne wẽnga, yẽ n kiidame. Sẽn dabs-a a to, tẽn-peelem rɩta a soaba. Ratũysãamda, rẽ yĩnga naab a Zɩɩdwẽnd yell pa sek goam sɩda.

A Tẽng-n-biiga.

Les règles de la gouvernance du terroir

  1. Lagemymalgre, tu vois ? Nous devons nous entretenir avec Raningytaale, et montrer à Ratũysãamda comment se comporter en bon Moaga.  Le pays des Mossi a ses règles que le Chef Ziidwendé a élaboré pour protéger la vie de ses habitants et qu’on qualifie de « connaitre le mooré ». Si je m’engage à montrer « le mooré » aux gens, tu risques de croire que c’est parce que je n’ai rien à faire. On ne peut pas naitre avec le mooré et trouver quelqu’un qui prétend nous enseigner encore « le mooré ». C’est exact. Zoewẽndsãoongo, si j’ai pris l’engagement de montrer “le mooré” aux gens, l’initiative est comparable à ne rien. Raningytaale, ton oncle Pareegenbʋgsba et les enfants de ta tante Pasʋkentɩgb ont occupé le monde. Ils ne respectent plus les prescriptions du Chef Ziidwendé. C’est pour cela que le non respect des traditions est devenu légion, et les gens n’ont plus longue vie. Les erreurs sont devenues fréquentes et engendrent des conséquences désastreuses. Mes contemporains ne connaissent pas « le mooré ». Ils assimilent le fait de connaitre « le mooré » au fait de savoir maitriser une langue parlée. Rãyĩmyyã, ce n’est pas le fait de parler une langue que nous considérons comme connaitre “le mooré”. Le mooré est une tradition des Moosé. On la retrouve dans l’éducation des enfants des Mossi. C’est ce qu’il y a de caché dans chaque. C’est avec ce savoir caché qu’on procède à l’installation des pays, pour que les gens puissent vivre ensemble et éviter de verser le sang. Quand l’intégrité existait encore, chaque citoyen le connaissait et suivait rigoureusement ses prescriptions. Mais il n’est pas de trop qu’on se le rappelle. C’est quelque chose que chaque citoyen doit connaitre et respecter. Ce sont des principes qu’on a élaborés, et qui contribuaient à protéger un pays de toute sorte de risque. Les règles du Chef Zɩɩdwẽnde, ceux qui gouvernent et les populations doivent les connaitre et les respecter. Ces connaissances sont des choses qui doivent être bien ancrées dans la tête des populations. Zoewẽndsãoongo, ces préceptes doivent être bien inscrits dans la tête de chaque citoyen intéger. Si on le réveille et qu’on le questionne, pour savoir ce qu’il doit faire, qu’il puisse répondre sans hésitation. C’est de cette manière qu’on dira d’un citoyen qu’il connait « le mooré ».
L
  1. Lagemymalgre, dans notre chronique passée, nous avons parlé du “Tense” et ses conséquences pour le monde et ses habitants. Aujourd’hui, nous allons évoquer les règles du Naaba Ziidwende. Les prescriptions du Naaba Ziidwende sont relatives à la terre et au terroir. La terre est un endroit pour rendre la justice et la vraie justice. Si un mal incurable ou si un événement se produit et que cela n’était pas arrivé auparavant, nos grands-parents interrogeaient la terre pour comprendre le phénomène. Le « Tense » ne connait pas le pardon, lui il agit en faveur du faible. Si nos contemporains veulent faire la force à une personne faible, c’est le « Tense » qui lui fait justice. Lagemymalgre, Naaba Ziida a été un roi qui savait partager. Il sait donner aux puissants et sait pourvoir aussi aux faibles. Aux temps de Naaba Ziida et de Naaba Oubri, si une localité dispose déjà d’un chef, et un nouveau vient, les prescriptions de Naaba Ziidwendé estime que le premier chef commande tout ce qui relève du terroir. Le second commande les populations, les richesses et la sécurité des personnes. Pour qu’aucun ne commette des erreurs, les deux chefs, ou le chef et les propriétaires terriens jurent par la terre de tenir parole. Les préceptes de Naaba Ziidwendé se respectent en touchant la terre et en jurant, de sorte à ce qu’un chef ne contribue pas à ôter la vie à un autre. Selon maitre PACERE Tintinga, Malgrenaaba Panantugri : Même si c’est d’un jour, Ziidtenga précède Oubritenga. On a d’abord installé Ziidtenga avant d’installer Oubritenga. Selon les chrétiens ou les musulmans, leur Dieu est le Dieu d’Abraham et de Isaac. Le Dieu des Mossi est Naaba Ziidwendé. Naaba Ziida est quelqu’un qui ne voulait pas qu’on ôte la vie d’un individu. Si l’on veut tuer quelqu’un, il s’oppose vigoureusement. Ceux que gouverne Ziida sont des gens bien, et ils sont des intercesseurs pour la paix. Ce sont des gens aimables et ne veulent pas que les gens se disputent. A la mort de Oubri, on a choisi un Kourita pour le remplacer et s’installer à Boulsa, le Kourita devait vivre à l’écart des autres personnes. Quand Namende est mort, on a choisi un Kourita pour s’intaller à Koupéla, près de Tenkodogo. Quand Namende se rendait à Boulsa, Naaba Ziida a choisi des guerriers et ses courtisans pour installer à Boulsa. Comme les gens de Ziida sont bien, le roi de Tenkodogo les a choisis comme des conseillers. Lagemymalgre, tu vas dire que je suis en train de parler de coutumes et tradition. Ce ne sont ni coutumes ni tradition, ce sont des paroles de bon citoyen.
  1. Ratũysãamda, ce n’est pas un cours de tradition. Je te montre comment la tradition avait ses normes et qu’on suivait scrupuleusement. Ces normes avaient été édictées pour que les acteurs se trompent moins ou trompent les autres. La famille royale d’ici relève de la cavalerie si elle était à Gambaga. La guerre des familles issues de la cavalerie est sans frein. C’est pour cela, comme Naaba Ziidwende est le soleil et sa femme est la terre, le Chef de Zitenga, Ziida, a entrepris un pacte de bonne entente conclu avec « le Tense ». Si l’on veut conclure un pacte qui sera ultérieur, on touche la terre ferme et on fait le serment. Celui qui transgresse, c’est la terre ferme qui va ensevelir. Une fois que le pacte est conclu, si une mésentente intervient entre deux protagonistes, celui qui peut les réconcilier doit agir. S’il ne le fait pas, si « le Tense » commence à agir, il ne sera pas épargné.
  2. Je sais que tu vas me demander pourquoi les Nakomse du pays mossi font confiance au naaba Ziidwendé ? Les Yonyonsé de Guilongu avaient la puissance du ciel et du vent. Ils ont envoyé le vent à Tenkodogo qui est parti mettre la maison de Zoungrana sens dessus dessous, obligeant le naaba Zoungrana a engendré le naaba Oubri avec la puissance des forces occultes. Le grand-père des Yonyonsé de Guilongu, Basy, cueillait des feuilles d’arbres et les transformait en criquets ou en ephémères pour nourrir les gens. Il a eu toutes sortes de pouvoir, mais il n’a pas pu vaincre les Ninisi qui occupaient Ouagadougou. Le chef de terre de Guilongu, a utilisé en vain le vent pour combattre avec les Ninisi. Mais c’est naaba Ziida en tête, qui a accompagné le naaba Oubri pour aller demander la puissance au naaba Ziidwende pour venir à bout des Ninisi. C’est après leur victoire, que le chef de terre de Guilongu a compris qu’il y avait une force supérieure au vent. C’est ainsi qu’il demanda à Ziida : « d’où vient ta puissance ? » Ziida a pris son arc et a pointé le soleil en disant : « C’est de là-bas que vient ma force ». C’est après cela que le Yonyonsé ont diminué leur esprit de conquête pour suivre Naaba Ziidwendé. Depuis ce temps, les Nakomsé tout comme les Yonyonsé, quand ils font leur sacrifice, sont obligés de demander la permission à Naaba Ziida, à sa femme la Terre et à leur enfant, Sugrnooma.
  3. Dans les préceptes de Naaba Ziidwendé, si un pacte est conclu, le premier chef doit devenir comme un contre-balle pour protéger le chef des administrés. A son tour, le chef des administrés devient à son tour un contre-balles pour protéger le Zi-naaba. Gaongo signifie en français contre-balle. Même si des ennemis surprennent et envahissent le pays, il faut qu’il parvienne à tuer le Zi-naaba avant de pouvoir atteindre le chef des administrés. Si les ennemis viennent parviennent à tuer le chef et que le Zi-naaba échappe, ils n’ont pas encore pris possession du pays. Mais si des ennemis surviennent, parviennent à tuer le Zi-naaba, ils sont les nouveaux maitres du pays. Entre le Zi-naaba et le chef des administrés, ou les propriétaires terriens, personne n’a le droit de fouler les préceptes de Naaba Ziidwendé pour provoquer la bagarre. La personne qui outrepasse ces préceptes est dans l’erreur. A ce moment les aïeux vont appeler la personne qui a tord et lui demander des comptes. Le Zi-naaba et le chef des administrés, aucun n’a le droit de penser du mal de l’autre. La sentence du premier d’entre eux qui pensent du mal de l’autre est la mort. Celui qui envoie le malheur sur l’autre, la terre l’ensevelit. Ratũysãamda, est-ce que l’histoire de Naaba Ziidwendé ne vaut-elle pas la peine d’être racontée ?

Le Citoyen