Non classé

Naab a Zɩɩdwẽnd tõod limor a naas soaba

  1. Lagemymalgre, yʋʋmdã yaa yʋʋm-bãnde. Yĩngrã ne tẽngã gomda wakat fãa, la bãngd ka le be, sẽn na n karem n wilg ye. Yaab-rãmbã toonda yel-soalem, la yel-bãna b kambã zutu. Palanet paall a Nibru kibar waame. Wĩndgã puka zĩis a naas Bãnfoorã soogã, yuug yõk kiuugã maaname n yɩlem kiuug a naas pʋgẽ. Nasaar tẽn-bɛda wala Risi, Amerka tẽnga, bãmb baooda soaya, n beoondẽ, n na n seg Palanet pallã. Lagemymalgre, tõnd nin-sabls tẽngẽ, d ka tar pãn-tõog ye. Tõndo, ya d burkĩndã n ya d zab-teoogo. Yaa rẽ tɩ yaab-rãmbã gomd ne tõndo, yel-soalem la yel-bãnã pʋgẽ, la tõnd sẽn be zamaan ningã, ya a Nifnãyãr rãmb zamaana. A Nifnayãr rãmb zamaanã, bãmb ratame tɩ b gãd bũmbã n tak n wa kɩs-ba, tɩ b gãd ne nug n tẽbg n gese.

Yaa neb sẽn zĩ n gũudẽ tɩ wa rɩ-ba, tɩ b yaool n bãng tɩ yaa yelle. Sã n ka sẽn lebg dũni gobrã, yĩngrã le gomame. A togsa yel-soalmã, la zu-bʋkã, d ka le tar mitb wa Ezĩptẽembã ye. Wĩndgã puka zĩis a naas Bãnfoora baobgã.  A puka  zĩis ka tɛk dũni wã tẽns a taab me pʋgẽ. Bãnfoorã soogã, b yõka wĩndgã foto t’a be Ẽntrɛrnetã pʋga. Yuug yõk kiuugã, ra zĩnda sẽoog kiuug sẽn loogã, kiuug a naas loogr poore, a le zĩndame. Yaa yel-bãnde, tõnd da tõe n maan yʋʋm piig la zaka, n ka yã a buud ye. La yʋʋm 2014 yʋʋmdã yuug yõk kiuugã maandame n yɩlemdẽ. Yʋʋm-vẽkr kiuug rasem 20 la a 21, a zĩnda dũni wã pʋgẽ. Rasem 20 yʋʋm 2019 soabã pʋgẽ, yuug yõk kiuugã sɩnga Fãrense. A zĩnda zĩ-kãng kiuugã rasem 20 n gilg n wa ta Burkĩna Faso, a rasem 21 tõdbeoog wakat a nu. Raningytaale, Basytaale, Gomdenmalgde, yãmb sã n ket n tẽrẽ, sẽoog kiuug rasem 28 raare yʋʋm 2018 soabã pʋga, saasẽ dãmbã  goma ne b kamb sẽn be tẽng zugu. B toola yuug yõkã kiuug bãnde. Mam da zoe n wilga yãmb a wakatẽ wã, tɩ nin-sabls tẽngẽ, naab a Zɩɩdwẽnd kambã, sẽn sɩng ne Eziptnaab a Faarõ pende, b fãa tara wen-vɩʋʋgã pʋg yel-soalem bãngre. B geta kiuugã ne Wĩndgã, la ãdsã, rũmsã manesem, la tɩɩsã vãt bɩ b kambã wakat kẽere, n bãng beoog gomde. Bala, b yaab a Nil ra gomda ne-b boto. Kiuug a naas loogr poore, kiuugã ne Wĩndgã le kẽn n sega taaba.  Lagemymalgre, m ket n tẽegd-f lame, tɩ yʋʋm-vẽkr kiuug rasem 21 yʋʋm 2019 soabã pʋgẽ,  wĩndgã puka zĩis a naas Bãnfaara baobgo. Yʋʋm-vẽkr kiuug rasem piig la a niigã pʋgẽ bala. Yʋʋm-vẽkr kiuug rasem 21, tõdbeoog wakat a tã sasa, yʋngã talla yel-solemde. Yĩngrã welga vẽenem la lika.

Vẽenmã bee baobg a yembre, tɩ likã be zĩig a yembre. Raningytaale, wã yɩɩda mam bãngre, m sẽn tõe n wek n wilg-fu. La m bõosda naab a Zɩɩdwẽnde, tɩ yɩ yuug yõk kiuugã sɩngre n welg vẽenem la likã. Fo sã n ket n tẽrẽ, yʋʋm-vẽkr kiuug pipi raarã, yĩngrã gomame. A goma ne rog-n-mik naamã rãmba, tɩ mam da zoe n gom ne foo Basytaale. M da togsa foo tɩ m sũur ka noom ne Gomziri, la a Papʋgdsɩd rãmb ye. A Gomziri, la a Papʋgdsɩd rãmb nee kʋmbã, n yaool n ka ne bẽdgã ye. B yĩmame tɩ « nug pa põogd tɩ b wãag n lob ye ». « Buudẽ dẽagdo, a pekda buud zak pʋga ». Yirug yellã pʋgẽ, a Gomziri rãmb baooda yʋ-noogo, la b ka get bõe n na n yɩ beoog ye. Bãmb yetame, tɩ b mao tɩ sari zĩndi. Sari na n zĩnda wãn-wãna? Tɩ yellã ya liuul a ye yʋy a yiibu. Bãmb tɩ koobre, bãmb tɩ yirga. Yirga, ket n yaa koobre, la a tɩg n ti-a a tɩʋkã kaaf zugu, yaa rẽ, la koaadã sũur puugda, t’a pʋd-a tɩ yirga.

2. Naab a Zɩɩdwẽnd ra wuba, tõndo, n wilg-du, tɩ d tall wãb-n-vele. D bas tɩ looge, tɩ rũnda loogdame, tɩ beoog wa. Zoewẽndsãango, tõnd yaab-rãmb ra geta b zaamẽ, n kongrã zĩiga, n mao, n da le lʋɩ zĩ-kãng beoog ye. Zemnemalgre, bɩ m lebg n wa Nil kamb bãngr pʋgẽ. Yuug yõk kiuug sã n maane, yaa sũ-noog kibare. Wĩndg ne kiuug sã n kẽn n seg taaba, sõmblem sẽn tar pãng yita saasẽ, n sigd tẽng zugu.  

La saasã sã n gomd ne tẽng rãmba, yaa yɩɩr ne dĩm dãmba. Sã n ya ne naab a Zɩɩdwẽnd tõodã pʋgẽ, kombɛɛmbã bee wĩndg ne kiuug zĩigẽ. Komber yaa kiuugu, tɩ wĩndg ya rĩma. Yuug yõk kiuug bãnd sã n wa zĩnd saasẽ, yaa gomde. Wilgdame tɩ kombɛɛmbã ne b zu-soben-dãmbã moor me tõe n wa yõsga taaba. Yuug yõk kiuug sã n wa zĩnd saasẽ, ãdem-bi wã sũur puugda tao-tao. La a wakatã, sõmblem yita saasẽ n sigd kambã la nin-buiidã zugu, tɩ b boond tɩ pãnga. Sa-sik kiuug pipi raarã, Wĩndgã puka miuug yʋdddd… bedre, wa naam Manfo. Wĩndgã talla gomde. Yʋʋm-vẽkr kiuug pipi raare, a le gomame. Lagemymalgre, yaa wa tõnd nin-sablse, Nil kʋlgã noor kamb sẽn minim n yetẽ: “Wĩnd moomdã ra segda tõnd yaab-rãmb Nil kʋlgã noor yibeoog fãa n gomd ne-ba. Ãdem-bi zamaanẽ wĩndgã ra yaa gomde, la a ra gomda ne yamã rãmba, tɩ mitbã reegd n togsdẽ. Nin-sabls tẽngẽ dãmb Wẽnd minim pʋgẽ, wĩnd-moomd sã n wa puk kiuug pipi raare, a gomda ne nin-buiidã tɩ b tall taab nonglem, la Wẽnnaam bõn-naandg buudã fãa nonglem. Bala, Wĩnd-moomd wilgda ãdem bil nonglem ne a to. A makda zɩɩm, n wilgd taab nonglem bõn-vʋɩɩl buud fãa sẽn vʋɩ tẽn-gãong zugu ne a to sʋka”.  Lagemymalgre, yel-bãnã sẽn pukd yĩngr rasma noorã, a yaa tõnd zaamẽ n minmã bɩ, bɩ yaa gom-sãanga? Yaa gomd la gomd ne rog-n-mik naamã rãmb bɩ? Sẽn ya a soab fãa rĩm-dãmbã sega taaba, ne a Rok Kaboore. Tõnd Moog rĩm-dãmbã sã n mi seg taaba, a yaa gomd sẽn ya gom-bedre. Bala, b seg taab ka yaar ye. Moognaab a Koom zamaanẽ, b sega taab n gom tẽngã gomde, n deeg-a n lebse. B sẽn le wa seg taaba, tɩ d fãa neẽ tɩ tẽngã miimdame wã, Raningytaale… wilgdame, tɩ dĩm dãmba me, b ka le ket b sɩdã sor zug ye. B sã n da ket n tũud saamb la yaab sore, miuung ning sẽn miimdã, ra ka tõe n zĩnd ye. Naab a Zɩɩdwẽnd kõn bas-b tɩ b yã dũni yãnd ye. Bala, yaab-rãmb zaba tẽngã yĩnga, dũni sẽn wa n tooma, n paam zu-zẽkre. Bõe yĩng tɩ nin-wẽnsã rat n soog tẽngã rũnda? Bɩ d bõos naab a Zɩɩdwẽnd t’a sõng dĩm dãmba, tɩ b raabã paam pidisgu.

3.  Moog dĩmbã sega perzidã wã yʋʋm-vẽkr kiuug rasem 16 yʋʋm 2019 soabã pʋgẽ. Dĩm-dãmbã wilgame tɩ yaa yʋʋm-paallã pʋʋsem, la tẽngã nug gãag yelle, la b sõs ne taaba Lagemymalgre. Lagemymalgre, b sõsa ne taaba,  n na n bao  yel-tɩɩm. Zoewẽndsãango, b goma yel-beed buud toor-toore, sẽn pɩʋʋgd Burkĩna Faso rũnda-rũnda. Zeems-n-taar la zĩnd-n-taar ka le ket nin-buiidã ne taab sʋk ye. Lagemymalgre, Fada dĩmã, tɩ b boond tɩ  Kupendeli. Kopendeli sẽn ya b fãa yaab la b ba wã,  rɩka koɛɛga. Kupendeli wilgame tɩ laafɩ wã baoob yaa bũmb sẽn ya tɩlae. Yaa rẽ n so tɩ  rog-n-mikã zu-raad sake n zẽk b naoore n na wa seg Perzidã Kaboore, tɩ b lɩk taab tʋbrẽ. B sega taab ne yẽsgo, sẽn na n yɩlẽ n bao soy la rabay buud toor-toore, tẽngã na gãand bãan wɛɛngẽ. Kupendeli kell n wilgame tɩ bãmb ne b kombɛɛmbã raabo, yaa tɩ laafɩ lebg n wa Burkĩna Faso. B segd n maome n yẽs ne taaba, la b mao tɩ nin-buiidã tõog n vɩɩmd ne taab ba-biir la ma-biir pʋgẽ.

4. Yĩngrã ne tẽngã gomda wakat buud fãa, tõnd yaab-rãmbã, sẽn tõog-b rãmb dũni sẽn wa tʋʋl wẽndẽ wã, bãmb rat n sooga tõnd rũnda. Yaa rẽ, tɩ m sʋkd m menga : « Yɩsrayall kamb ra basa b yaab-rãmba, la Wẽnnaam yi b poorẽ, tɩ b yõng n kẽng Babilond yembdo. Sɩdpamenemde, rẽ yĩnga ka boto buud n paamd tõnd Burkĩna Faso rũnda zamaanã? Naab a Zɩɩdwẽnd ra basa tõnd ne bũmbu, la tõnd ka le kelgd bõn-kãens yell ye. Rẽ yĩnga, Bõenzemnemalgre, ka rẽ, la yĩngrã sẽn tar yel-soalem la yel-bãna, toolg wakat fãa n ka satẽ wã? Ka tõnd sẽn ka le kõt yaab-rãmb koom wa pĩnd rãmb sẽn da minim n maandẽ wã,  la d yaab-rãmb yi d poorẽ? Sɩdpasate, tõnd tẽngã gũudum tara  boogr bilf-bilf n kẽnda? Bõe yĩng tɩ m yet woto? Bũmb bilf fãa,  lebga beem la maan-n-lebse, la  maan-n-dok sũuri. Sugr mengã ka le be rog-n-mik nanambs kẽer ne taab sʋk ye. Naab a Zɩɩdwẽnd ra basa tõnd ne sugri, zĩnd-n-taare, naag taab n vɩɩmde, wãb-n-vele, bas tɩ sa, tɩ ninsaal ya a wɛ, a ka ta piig ye. B ra zãmsa tõnd ãdem bil ne a to yõodo. D zĩnd-n-taarã wɛɛngẽ,  fo sã n na n maan ned bũmbu, bɩ f reng n tags a saamb la a yaab yelle. Reng n gese, mam sã n maan sẽn ka segda, yaa bũmb sẽn zẽkd mam mengã zug bɩ, bɩ yaa bũmb sẽn lubd mam  roagdbã zugu. Rũndã tags-kãens fãa saame, lebga ka mi yãnd tʋʋma, la ka zoet yãnd zamaana. Wẽnd na kõ-d ned sẽn tar yĩngr yel-soalma bãngre, t’a wilg-d a sẽn gomd nind ne-do.

A Tẽng-n-biiga

                     Les préceptes de Naaba Zidwende (4ème partie)

  1. Lagmymalgre, l’année est une année miraculeuse. Le ciel et la terre parlent à chaque fois, mais il n’y a pas de savants qui peut déchiffrer ces paroles pour les autres. Les ancêtres nous envoient des messages, des choses étranges sur leurs descendants. Les informations sur une nouvelle planète Nibrou sont là. Le soleil s’est lévé dans quatre coins à Banfora. ll y a eu plusieurs éclipses de lune en l’espace de quatre mois. Les grandes puissances comme la Russie et les Etats unis d’Amerique cherchent des moyens pour parvenir à la nouvelle planète. Lagmymalgre, nous les pays africains, nous n’avons pas les moyens. C’est notre intégrité qui represente notre arme de guerre. C’est ainsi que les ancêtres s’adressent à nous à travers des choses miraculeuses, mais dans le monde où nous vivons, c’est un monde de curiosité et les gens veulent que l’on vienne leur remettre les choses de main à main.

Ce sont des gens qui sont assis et attentent que les choses viennent les affronter afin qu’ils puissent savoir que c’est un problème. Si ce n’est pas parce que le monde est devenu un peu bizarre, le ciel a encore parlé. Il a donné des messages, mais malheureusement, nous n’avons pas de savants comme les Egyptiens. Le soleil s’est lévé dans quatre côtés à Banfora (la photo se trouve sur les réseaux sociaux).  L’éclipse de la lune a eu lieu en jeuillet dernier, après quatre mois, il y a encore eu éclipse. C’est étrange, cela vaut une dizaines d’années que nous n’avons pas vu pareil. En 2014, l’éclipse se répétait. Les 20 et 21 Janvier, il ya eu eclipse. L’éclipse a débuté en France le 20 janvier dernier et s’est manifesté par la suite au Burkina Faso le 21, aux environs de 5 heures du matin. Raningytaale, Basytaale, Gomdenmalgde, si vous vous rappelez, le 28 juillet 2018, le ciel s’est adressé à ses enfants qui sont sur la terre, en envoyant l’éclipse lunaire. Je vous avais déjà dit à l’époque qu’en Afrique, les enfants de Naaba Zidwende, en commençant par la descendance du pharaon d’Egypte disposent de savoir sur la nature. Ils regardent la lune, le soleil, les étoiles, le comportement des animaux, les fruits ou encore les feuilles des arbres pour savoir ce qui viendra, parce que c’est de cette façon que leur ancêtre qui est le Nil s’adresse à eux. Après quatre mois, le soleil et la lune se sont encore croisés. Lagmymalgre, je te rappelle toujours que le 18 janvier 2019, le soleil s’est lévé dans quatre coins  à Banfora. Le 2̃1 janvier 2019, aux environs de 3 heures, la nuit a eu un miracle : le ciel s’est divisé en partie lumineuse et en partie obscure. La lumière se trouvait d’un côté et l’obscurité aussi se trouvait de l’autre côté. Raningytaale, cela dépasse nos connaissances. C’est ce que je peux t’expliquer. Je demande au naaba Zidwende pour que cela soit le début de l’éclipse solaire, le fait que le ciel se divise en partie obscure et lumineux. Si tu te rappelles bien, le 1er janvier 2019, le ciel a parlé. Il a parlé avec les chefs coutumiers  et j’ai déjà parlé avec toi Basytaale. Je t’avais dit que je ne suis pas tout à fait content avec Gomziri et Papougsida. Gomziri et papougsida voient les aubergines et ne voient le piège qui s’y trouve. Ils ont oublié que « l’on ne coupe pas un bras pourrit pour jeter », que « le linge sale se lave en famille ». Dans le problème de Yirgou, Gomziri cherche la gloire, il ne se soucie pas de l’avenir. Ils disent que justice doit être faite, mais comment peut-il y avoir la justice ? Et le problème est comme un oiseau à deux noms, les un l’appellent « kobre » et les autres « Yirga ». C’est toujours le « kobre » et il est allé faire son nid sur une tige de mil, c’est ainsi que dans sa colère, le cultivateur l’a nommé « yirga ».

  • Naaba Zidwende nous avait éduqué en nous disant de savoir supporter le mal et laisser passer, car le présent passe et cède sa place au futur. Zoewendsango, nos ancêtres se servaient de leurs échecs d’hier pour faire attention et ne pas retomber de nouveau sur ces échecs. Zemnemalgre, je reviens sur le savoir des enfants du nil. L’éclipse de la lune qui s’est produite est un message de joie. Lorsque le soleil et la lune se croisent, une énergie quitte le ciel pour descendre sur la terre. Mais si le ciel parle à la terre, c’est un malaise pour les dirigeants des royaumes. Dans les préceptes du naaba Zidwende, les rois représentent le soleil et la lune. Le chef c’est la lune et le roi le soleil. Si une éclipse se produit au ciel, c’est un message. Cela montre que les rois et leurs ministres peuvent avoir des mésententes. Si une éclipse se produit au ciel, les humains s’énervent vite. Mais en ce moment, une énergie descent du ciel et se déverse sur les enfants ainsi que sur tous les hommes, on appelle cela « Energie ». Le 1er août dernier, le soleil est apparu avec une couleur rouge semblable au chapeau de la chefferie. Celui-ci a apporté un message, le 1er Janvier dernier, il a parlé de nouveau. Lagmymalgre, c’est comme nous africains, enfants aiment le dire « Le soleil croisait nos ancêtres au bord du fleuve Nil chaque matin et parlait avec eux. Le soleil du monde était une parole, il parlait avec les sages, et les savants transmettaient le message.  Dans le savoir des africains, si le soleil de couleur rouge apparait le premier jour du mois, il invite les humains à avoir un sens de l’amour entre eux, et l’amour de toutes les créatures de Dieu. Le soleil montre l’amour d’un humain envers son semblable, il représente le sang, la preuve de l’amour de tout être humain qui vit sur la terre.

Lagmymalgre, les signes qui apparaisent ces derniers jours, peut-on toujours les interpréter avec nos savoirs du passé ou sont-ils des paroles nouvelles ? Est-ce un signe qui s’adresse aux chefs traditionnels ? Quel qu’il en soit, les responsables coutumiers ont croisé le président Rock KABORE. Si nos responsables coutumiers se croisent, cela montre qu’il y a une parole très importante, car ils ne se croisent pas à tout moment. Sous le règne du Moogho naaba Koom, ils se sont réunis pour parler de la situation du pays. Quand ils se croisent de nouveau, nous voyons tous que le pays est dans une situation de bouleversement. Raningytaale dis aux responsables coutumiers que je pense qu’ils ne sont pas à tout moment sur le chemin de vérité. S’ils continuaient de suivre toujours la voie des ancêtres, les évènements qui se produisent n’allaient pas avoir lieu. Naaba Ziidwende n’allait pas les laisser voir la honte, parce que, les ancêtres ont lutté pour le pays dans les moments difficiles et il est sorti victorieux. Pourquoi les terroristes veulent occuper notre territoire ? Demandons au naaba ziidwende d’aider les chefs pour que leurs volontés puissent s’accomplir.

  • Les enfants de naaba Zidwende ont croisé le président Rock KABORE. Les responsables coutumiers ont croisé le président le 16 janvier 2019 dernier. Les médias ont dit que c’est une présentation de vœux du nouvel an et aussi pour parler de la situation nationale, le but de la rencontre, Lagmymalgre. Lagmymalgre, ils ont discuté entre eux pour trouver une solution aux problèmes. Zoewendsango, ils ont parlé des différents malheurs qui se sont abbatus au Burkina Faso : il n’y a plus d’entente et de cohésion entre les hommes. Lagmymalgre, le roi de Fada Koupendeli, qui represente le père, a pris la parole et a montré que la recherche de la paix est une chose primordiale.

C’est ainsi que les responsables coutumiers ont accepté se déplacr pour rencontrer le président KABORE. Ils se sont croisés pour discuter, afin de chercher des solutions aux problèmes, pour que règne la paix dans le pays. Le Koupendeli, a aussi montré, que leur intention était que la paix inonde le Burkina faso. Ils devaient se concerter entre eux pour que les hommes puissent vivres dans la fraternité.

  • Le ciel et la terre continuent de parler de nos jours. Ce que nos ancêtres ont vaincu dans le passé, c’est ce qui veut nous diriger présentement. Ainsi je me demande : « les Israeliens avaient abandonné leurs ancêtres et ils ont subi la colère de Dieu, et ont été déporté en esclavage à Babylon. Sidpamenemde, n’est-ce pas ce qui nous arrive ici au Burkina Faso de nos jours ? » Naaba Zidwende nous avait laissé quelque chose, mais nous n’écoutons plus ces choses. Boenzemnemalgre, ce n’est pas ce message que disent les différents signes qui se sont produits dans le ciel ? Ce n’est pas parce que nous n’offrons plus de l’eau à nos ancêtres comme on le faisait auparavant qui a entrainé leur colère ? Sidpasate, la protection de notre pays se dégrade, pourquoi je dis cela, c’est devenu des rancoeurs, et des mésententes, le pardon même n’existe plus entre certains chefs traditionnels. Le Naaba Zidwende nous avait laissé avec le pardon, la cohésion, l’union, la compréhension, la patience : « l’être humain est 9, il ne vaut pas 10 ». Il nous avait montré la valeur de la cohésion entre l’homme et son prochain. Si tu fais quelque chose à quelqu’un pense d’abord à tes ancêtres avant de le faire. Il faut d’abord voir si cela va être utile pour moi et ma famille ou pas. De nos jours, toutes ces pensées n’existent plus, c’est devenu un travail sans honte, et un monde qui ne connait pas la honte.

Que Dieu nous donne un savant qui pourra déchiffrer les différents miracles du ciel, pour les hommes.

Le citoyen

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *