Non classé

Sɛbã tigr b sẽn boond tɩ « Filo » wã paka a kʋɩlense

Sapaolg kiuug rasem 21 yʋʋm 2019 soabã, “Filo” wã sẽn yaa seb gʋʋndbã tigs kasenga a naoor 15 soabã paka a kʋɩlẽns Waogdgo. Tʋʋmdã na n paga kʋɩlens sapaolg kiuugb rasem 24 yʋʋm 2019 soabã.
Yaa sɛb koosgo, gʋlsma buud toor toor zãmsgo, kamb reem zinsi, n paas ne seb gʋundb wags taab la b siglg tigsgã pʋgẽ. Yaa a Mumina Serif Si sẽn yaa Minisr ning sẽn get sodaasã yellã la tʋʋmda ba-yãkdga. Minisrã wilgame tɩ seb gʋnd buud fãa segd n mõdgame n koglg a tẽnga yalẽ.
Gom zug ninga b sẽn tik n na maan “Filo” wã naoor 15 soabã, la woto: “ gʋlsma, na sõng tɩ laafɩ la yõ-koglg zĩndi”.
Kibarã yii awaga

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *