Non classé

Burkĩna Faso yʋʋm koabgã tẽegre

Bõn-bɩʋʋng kiuug rasem a 4 yʋʋm 2020 soabã pʋgẽ, Asosɛsẽo Sitaoyẽ Renuvo talla Sĩnmã yiisg

Waogdg Senaza. Sĩnma wã tika neb sẽn zĩnd Burkĩna Faso n tʋm b ba-yirã na paam siglgu. B lebg n tẽega a siglgã sɩngrẽ yʋʋm 1932 la b sẽn wa n dɩk-a n pʋɩ, tɩ b kẽn n deeg-a n lebsã. Neb nins sẽn kẽnã kibay la b sõs ne neba, n dɩk-a n maan Sĩnma b sẽn boond tɩ filim dokimantɛɛrã. Sullã taoor soab a Harʋʋna Kaboor wilgame tɩ b tʋlsem yaa yaoolem zamaanã kamb lebg n dɩk yam a pʋgẽ n paam n tɩʋʋs vʋɩ-paalle, la b paam yaab-rãmbã bãngr la b minim a pʋgẽ. Boto, b rengd n dɩka b ba-yirã n lʋɩɩs taoore, tɩ sẽn ketã yaool n pʋgda.

Bõn-bɩʋʋng kiuug rasem a 4 fãa tẽegda Hot volta rũnda Burkĩna Faso wã, nasaara sẽn wa n pas-a n pʋɩ ne a tẽn-yagse, tɩ burkĩn-bi yik n kẽn n deeg-a n lebs baraare. Sã n ya ne Sitoayẽ Renuvo taoor soabã a Harʋʋna Kaboore, a wilgame tɩ yʋʋmd fãa bõn-bɩʋʋng kiuug rasem a 4 naasã raare, yaa ra-kaseng tõnd tẽngã rãmb segd n maand a tẽegre. Yaa rẽ n kɩte, tɩ Asosɛsẽo Sitoayẽ Renuvo sõs ne neb sẽn tar bãngr la minim tõnd tẽngã siglg sɩngre, yʋʋm 1919 soabã, hal a yʋʋm koabg wẽndẽ, n ta yʋʋm 1932 wakat b sẽn pʋɩ-a tɩ Moognaab a Koom rãmb na n kẽn n deeg-a n lebsã. Sã n ya sɩda, yaa ba-yir nonglem sɩd-sɩda. Bala, ba ne Moognaab ne Wayugy rĩmã ne Moognaab sẽn da ka yãt taabã ba-yirã nonglem yĩnga, b na n baoo soay n maneg yellã tɩ yaa buud yelle. Na-kẽnd-kãng segd n yɩɩ makr ne tõnd tɩ d reng n dɩk ba-yirã na yɩ neerã n lʋɩɩs taoore, n tʋm wa nin-kãense. Sĩnim-maandbã koees pʋgẽ, b kẽnga taoor n wilg tɩ sã n getẽ hal wakat kãng n ta rũnda, tõnd kaorengã, d kambã wubr la d rog-n-mikã, ne Wẽnd tũudmã kalma taaba, tɩ d ka tar tõnd vɩɩmã sẽn teesdẽ ye. D ba-yirã nan ka tar a beoog vɩɩmã sor zĩig ba a ye ye. Yaa rẽ n kɩt tɩ wakat fãa yaa burkĩndã tara menengo.

Yaab-rãmbã sẽn da bas tõnd ne wʋm taab la naag taab n zĩndã, la ba-yirã koglgã yaa bũmb sẽn ya sõma n segd ne koglgo. Pagb ka tɛk n zĩndi, a Yẽnenga la pagb a taab n namse, n koos b yõor ba-yirã yĩnga. Rp ka tɛk rɩka b yõor n tek kũum n mao ba-yirã na zĩnigi. La sã n getẽ rũnda zugã tõnd ka le gomd ba a ye, lebga arzɛkã la ninsaal yam-raabã n deegd zĩig n yãmbdẽ. Nin-wẽnsã reegda tẽngã n tar nin-buiidã vɩɩm n sãamdẽ la b wat ne bu-welsg buud toor-toore. Rẽ fãa nay ã tɩɩm yĩng la b maan Sĩnma wã, sẽn na yɩl tɩ yaoolem zamaanã kamb bãng burkĩndã, la b paam na-kẽnd-paalle, n gãd ba-yirã n yɩɩg arzɛkã zaeebo. Sĩnma wã sẽn wa n yit Senaza wã tɩ zĩis a taab me b yiisd-a lame. B sega rog-n-mik nanambse, la nasaara nug-tʋm-tʋmdba, tɩ b kõ b tagsgo, rẽ la b rɩk n maan Sĩnma wã. Neb sẽn zĩnd Sĩnma wã maaneg pʋga, a Zakrya Sʋlga, wa n zĩndame, n sõs a zugu, n wegs-a n vẽneg gɛtbã. Yaa Sĩnma woglem sẽn ta minit pis-nu la a yiibu. Sõasgã wa n baasa ne kũun-dãmba, la naag taab n yõk foto. A Kisto Kõeebr la a Zugnangzagemd kell n maana reem n kõ nebã baraar yʋngo.

Pẽgdwẽnde Erik Zĩnaaba

UN film documentaire a été réalisé à l’occasion des 100 ans du Burkina Faso

Le Vendredi 4 septembre 2020, l’association citoyen rénouveau a présenté un film documentaire  au CENASA à Ouagadougou. Le film documentaire a porté sur la reconstitution du Burkina Faso. Depuis sa dislocation en 1932. Ce film documentaire selon Harouna KABORE va permettre à la jeune generation d’avoir des idées afin de bâtir  une nouvelle vie.

Depuis la dislocation de la Haute Volta actuel Burkina Faso le 4 Septembre est devenu une date butoir pour rappéllé cet évènement . De ce, le mouvement du citoyen renouveau, a commémoré cette journée par la projection d’un film documentaire au CENASA de Ouagadougou, pour Harouna KABORE, depuis la creation de la Haute Volta en 1919, à sa dislocation en 1932, nos dévanciers ont sus ménés une lutte pour la, liberation de la nation à savoir le Moogho Naaba Koom qui a lutté pour rconstitué le pays . Pour l’amour de la patrie ils ont bravé les interdit pour la reconstitution du pays .

Dans le film documentaire plusieurs intellectuels du pays ont donné leur point de vu sur la situation actuel du pays par rapport au passé.

La cérémonie s’est terminé par des recompenses et une photo de famille. Dans la soirée les artistes Zougnazagemda et Kisto koimbré ont fait un concert à  cette occasion.

Pengdouendé Eric Zinaaba

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *