Non classé

Dũni yel-soalma

Tõnd yaab-rãmb wẽndẽ, dũni ra tara yel-soalma. Ninsaalb kẽer ra tara tõogo, n namsd we-rũmsã yõore. Kɩtame tɩ we-rũms ra yita weoogã pʋg n lebgd neba, n dat n bãng ninsaalbã tõogo. Tẽng n da be, tɩ b boond tɩ Natẽnga. Natẽng raagã yaa ra-kasenga. Neb buud toor-toor segd taab n dood raagã. La ka nebã fãa n ya ninsaalb ye. Neb kẽer yaa kinkirsi, bɩ zĩn-dãmba, wall we-rũmsi. We-rũmsã rɩkda ninsaal yĩnga, n lebg neda. Tara boto, tɩ Warpeend a tãab wa yit weoogã pʋga n lebgd pʋg-sadba, a tãabo, n kẽnd raagã. Pʋg-sadbã yʋy ya: a Tonengneere, a Tʋgrẽnzɩlgo,  la a Bulgẽnsẽbgo. La sẽn tar n tarẽ, tãoos a yembr n wʋm b kibare. Tãoosã yaa tõog soaba. A tõe n  lebga gʋnga, bɩ pemsem n solg a meng n bãng dũni yel-soalma. Sɩd yɩɩ woto, tɩ tãoosã na n gũus b waoongã wakate.

 B wakatã sẽn wa n ta, a ne b sẽn tong taab n watẽ. Zĩig pʋgẽ, tãoosã lebga pemsem n menem. B sẽn wa n ta zĩigẽ wã, b yãka b teedã n bĩngi, n yaool n lebg n yaool lebg pʋg-sadba. B sã n lebg neb n ta raagẽ wã, b pʋgda na-biisã,  la faongã rãmba. Mik yaa tẽngã rãmb tõod la b rat n bãnge.

Rẽnd b sẽn wa n loog raagẽ wã, b yaasame n dɩk noore. A yembrã yeelame:” mam dat n bãnga tẽngã naab tõogo, t’a to wã yeele: mam na n bao a tãoosã tõogã”. Tãab-n-soabã yeelame:” mam nonga sadnaab tõogã, n bãnge”.  B sẽn loe gomdã, a Bulgensẽbg le paasame:” ba tɩ mam na n dɩka pʋg n dog ninsaal t’a  bãng yellã võore, rẽndame tɩ d bãng-a:”  Rẽ poore, a rɩka we-rũngã yĩng n bao zĩig n bĩngi, la b rɩk raagã sore. Tãoosã lebga neda, n dɩk b teedã n toeem zĩiga, la a le lebg sebgo, n pʋg-b n kẽng raagẽ wã. B tɩ roo raagã, n lebgdẽ. Tãoosã le lebga sebg n lʋɩ taoore. B sẽn ta teedã zĩigẽ, b ka yã bũmb ye. Yaa tãosa  bal la b ne. La b yĩgimda rũm-kudr n yãb nintãm n bõos-a t’a sõng-b ne b teedã. Tãoosã yeelame:” mam na n yãk a Bulgẽnsẽbg n maan m paga. Yãmb sã n sakame, m na n  kõ-y-la y teedã ”. B sɩd sakame t’a Bulgẽnsẽbg kell n pa. La a sẽn ka ninsaal wa a taabã, yaa weoog tɩɩs biis la b vãad la a rɩta. A tũu tãoosã, n kuli n tɩ rog bi-ribl a ye. A Bulgẽnsẽbg wakat sẽn wa n ta, t’a na n leb a sẽn yiẽ wã, a bõos a sɩdã sore, n na n le lebg rũngu. Tãoosã kɩtame t’a pagã moe sagbo, n tʋk n kẽng pʋʋgẽ wã, tɩ b na n tɩ ko. A wa n yeel-a lame t’a tɩ ges zĩigẽ wã, n wʋk a teedã. La a yaool n yeel a kambã, tɩ b sã n wa yã warpeelg bɩ b yeele:” ges-y warpeelgo’’ la b ra maan-a bũmb ye. Tãoosã kell n wilg a biigã, tɩ warpeelg pa kʋʋd ye,  soeesdame. Sẽn sɩng ne rẽ, warpeelgã  pɩʋʋgdame,  n get a biigã.  Kell n yɩɩ woto tɩ neb kẽer kibind warpeolgo.

 Pẽgwẽnde Erik Zĩnaaba

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *