Non classé

Waogdg Arõndiisma a nu wã Meeri tʋma ninbãan-zoeer tʋʋmde

Bõn-bɩʋʋng kiuug rasem 30 yʋʋm 2021 soabã, Waogdg Arõndiisma a nu wã neb kẽer sũur yaa noogo, tɩ bala, b paama koodo. Meer Zãmpoll MONE ne a tʋmd-n-taasã rɩka kamaan kɩlo pis-nu-nu yondã bãmb kobs nu n kõ neb nins nus sẽn pa-tat-b-poorã rãmb tɩ b sõng b mens n zab ne komã.

Kamaanã b sẽn paam n na n pʋɩ wã, yaa Asãmble nasẽonallã taoor soaba a Lasan Bala SAKÃNDE, sẽn da kõ-b, tɩ b reeg n sõng neb nins sẽn nug-pa-tat-b-poorã, b Arõndisima wã pʋgẽ. Asãmble wã kõo kobsi, tɩ Arõndiismã a nu wã Meeri  kẽ a yʋʋmdã moend pʋgẽ n yãk n da Kɩlo 50 yondã 280 n paase.

Meer Zãmpoll MONE meng kẽesa a toogo, tɩ bala, a  yãk a poaasẽ n da 20 n paase, sẽn na yɩl tɩ b sã n na n pʋɩ, bɩ ned fãa paama kɩlo 50 yolgã a yembre. A togsame tɩ boto, na n  sõng-b lame tɩ b paam rasem a yiib rɩɩbo.

Meerã boonda neb nins fãa sẽn tõe n sõng Arõndiisma a nu wã Meeri, t’a yãag-ba, tɩ teel neb nins nus sẽn pa-tat-b-poorã. A wilgame tɩ ned buud fãa be a to yĩnga. Rẽ wã ned ning fãa sẽn tõe sõng-b bɩ a  maan tẽegre, tɩ b paam n le sõng-b n paase.

Zɩll Kafaando

Arrondissement 5 de Ouagadougou : la mairie vol au secours de plus de 500 personnes

Le Jeudi 30 Septembre 2021, la mairie de l’arrondissement 5 de Ouagadougou avec à sa tête Monsieur Jean Paul  MONE, a procédé à la remise de vivres aux personnes vulnérables.

Ce sont des sacs de 100 kilogrammes et de 50 kilogrammes de maïs, que la mairie de l’arrondissement 5 de Ouagadougou a donné à plus de 500 personnes vulnérables de l’arrondissement.

Pour Monsieur Jean-Paul MONE, maire dudit arrondissement, ces vivres sont divisés en deux volets, le premier est composé du don de 200 sacs de 50 kilogrammes  du président de l’assemblée nationale Alassane  Bala SAKANDE, qui est venus aider les efforts de la mairie qui à son tour à trouver 280 sacs  et le maire lui-même 20 sacs de 50 kilogrammes pour mettre à la disposition des personnes vulnérables. Chaque personne bénéficiera de 50 kilogrammesde maïs, car cela permettra de soulager un tant soit peu certaines familles.

Jules KAFANDO