Non classé

Bãmb vɩ sõama, tɩ bãmb rãmb vɩɩm wãada, yaa yẽ n dogd tẽng-n-bi-tɩrlem kaoolgã.

Buud ning rog-n-mik bɩ a nin-buiidã ne taab vɩɩmdg b sẽn nags-n-paase, bu-kãng yaa buud bulli, yam wẽng rãmb sẽn gãneg yam wɛɛga, n kʋʋd buudã yãgre, sẽn na yɩl n wʋk sagd la mood n ning nin-buiidã ne taab sʋka. Yam wɛɛg ning sɩlem wẽngã soab sẽn gãneg a tʋlsmã, sagdã biis lebgda sãanga, […]

Non classé

Asãmble wã paka b tigs-tiigdim

Sẽoog kiuug rasem 16 yʋʋm 2018 soabã, Burkĩna Faso Asãmble wã pak a tigs-kaseng a yembr kʋlense. Depɩte rãmbã taoor soab rɩka koɛɛga, yaa yẽ koeesã n pak tʋʋmdã kʋlense. A koeesã pʋgẽ, a wilgame, tɩ yaa nin-buiidã sũ-puur sẽn zĩnd yʋʋm 2014 yʋʋmdã, n le paas b sẽn na n maan toto tɩ nin-buiidã […]

Non classé

« Inyão Eropɛnd » dãmb sõnga farenda la larabɩɩndã kaoreng wɛɛngẽ

Ministɛɛr ning sẽn get-a  karengã yell maana nug tikr ne Inyão Eropɛnd dãmb sẽoog kiuug rasem 13 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ. Nug tikrã yaa sõngr nug tika, la b sõng  karen-doto nins sẽn karemd farende la Arambiimdã, sẽn na yɩl tɩ b kaorengã kẽng taoore. Nug tikrã maana Ministɛɛr ning sẽn get arzɛkã koglg zĩigẽ. […]

Non classé

Burkĩna Faso ne « Sɩnd » ( Chine) zoodã yĩnga, sorã zug yaoob na n yɩɩ lom-lom

Burkĩna Faso ne Sɩnd zoodã lebga  vẽenega, bala, Sɩnd rãmb paka b Ãmbasaad Burkĩna ka. Sɩd yaa sẽoog kiuug rasem 12 yʋʋm 2018  pʋgẽ, la tẽns a yiibã taoor rãmb pids b zĩnd-n-taarã pʋleng nug tik ne taaba.  Sɩnd ne Burkĩna zemsa taaba, sẽn kẽed ne lebgo, koobo, kambã kaorengo, la laafɩ wã wɛɛngẽ. Tʋʋmdã […]

Non classé

A Raningytaale

A Raningytaal baaba yʋʋr la a Basytaala, t’a ma yʋʋr ya a Lagemymalgre. A Raningytaal boonda a  saam-biisã : « m saam-biisi, wa-y tɩ d lagem taaba n tags sõma tɩ bɩ, la d rɩk so-sõngo, n wubd d kambã. Ned kam fãa modge, n wilg a biiga, tɩ biigã tõog n  bãng tɩ dũni wã, yaa ned […]

Non classé

Tẽngã taoor dãmb ne tõnd saam-biisã sẽn vʋɩ zamman-zẽnsã sega taab n na n sõs ba-yirã sõasga.

Sẽoog kiuug rasem 11 yʋʋm 2018 soabã  tõnd tẽngã kamb sẽn be zamaan-zẽns siga ba-yirã, n na n maan tik-kaseng ne tẽngã zãadba, Burkĩna Faso na-tẽngã pʋgẽ, Waogdgo.  Tigsgã gom-zug yaa « Burkĩn-bi nins sẽn vʋɩ zamaan-zẽnsã na kẽes b toog ba-yirã meeb wɛɛngẽ ». Tik-kãngã yɩɩ wakat-sõng  n kõ Burkĩna Faso biig  a Yisuf […]

Non classé

Burkĩna Faso ket n be zabr zugu ne kom-pugli wã bãongo

Ministɛɛr ning sẽn get pagbã, nin-buiidã naag taab n vɩɩmdã la zagsã yell yãka sẽoog kiuug rasem 10 yʋʋm 2018 soabã n na n zab ne kom-pugli wã bãong kẽesg Burkina Faso wen-vɩɩs a naasã ƭãa pʋgẽ. Rõanda yʋʋmdã yaa Maanga, Zũndweoog porvẽesã pʋg la b yãk yã, n maan tigsga, n na n tilg […]