Non classé

Burkĩndi

A Raningytaal baaba yʋʋr la a Basytaale, t’a ma yʋʋr ya a Lagemymalgre. A Raningytaal boonda a saam-biisã tɩ b yɩ burkĩmba, la b zãag b mens ne nin-faalem tʋʋma. A boonda nin-sabls tẽnsẽ nin-buiidã, tɩ b kogl b burkĩndã la b rog-n-mikã, tɩ yaa yẽ bal a ye, n ya nin-sablg tɩlgre. Zĩif kũum sɩngda […]

Non classé

A Ibrayɩɩm Bubakar Kaeta ne a Sõmayɩla Sɩse na n le sega taab Mali na-baorã baoob gilgr a yiib soaba, sa-sik kiuug rasem 12 sẽn wate

Mali naamã pipi votã pʋgẽ, na-yitga a Bubakar Kaeta lʋɩɩ taoor ne zama ka tɛka, la b na n lebgame n kẽnga gilgr a yiib soaba, yẽ ne naam kɩɩsdbã taoor soab a Sõmayɩla Sɩse, wala yʋʋm 2013 soabã sẽn loogã. Sã n ya ne kibay sẽn yi lamusa raar zaabr wilga boto. Pipi votã […]

Non classé

Weoogtẽnga

Weoogtẽng yaa tẽng sẽn tar nanambse. Nanam-bɛdã yaa: bõnyẽega, wobgo, yemde, ãbga, piryãongo. We-rũm-bãoonesẽ wã, yaa: we-baase, kata, soomse, yãgse, sɩbse, we-niigi, we-yuusi… bãmb  yaa nanambsã tãb-biisi. Wãamba, loanda, sɩbga, wɩbga, bãmb geta wẽng sẽn na n yiẽ n ta nanambsã. Wɩbsã gũusdame tɩ ned ra wẽg a to ye. Wẽng sã n wat tɩ […]

Non classé

Tʋm tɩ laafɩ zĩnd zamaan pʋgẽ yaa bi-bɩɩg fãa tʋʋm pakre

Burkĩna Faso tiugung katolik kom-bɩɩbã tigsda taab yʋʋm a tãab-tãabo Diyosɛz rãmbã pʋsẽ, n maand b tigsga. La yaa sẽn sɩng yʋʋm 2000 sẽn loogã, la tʋʋmdã sɩng yã, n tar gilgri. La a naoor a yopoe soabã tigs-kasenga, a pipi soabã maanda  Waogdgo, Burkĩna Faso na-tẽngã pʋga. Sɩd yaa sa-sik kiuug pipi daare, yʋʋm […]

Non classé

Tʋʋm-no-paal sigindb paama b tʋʋm siglg sɛba

Tʋʋm-noor ning sẽn get nus tʋʋma yelle , la “Oyiyɛf”  Fãrãnkofoni wã sõngre, b kõo sor  sẽoog kiuug rasem 31 yʋʋm 2018 soabã, tɩ b  gãneg tʋʋm siglg sɛba sẽn n na ƴɩl n sõng  tʋʋmd-m-mensã rãmba.  Yaa tʋʋmde, b sẽn siglg na-kẽnd-paalga n na n sõng  neb nins sẽn be a pʋgẽ. Yaa minisr […]