Non classé

Burkĩna Faso koms rãmbã paama sɛk ne tẽngã naaba

Koms rãmbã tigs-kaseng ne tẽngã taoor dãmb paka a kʋɩlens sigr kiuug rasem 20 n ta a rasem 21 yʋʋm 2018 yʋʋmdã pʋgẽ. Tigsgã sɩnga ne “peremye minisr”   Poll Kaba Keba. Yaa yẽ n  kõ sore,  tɩ tigs-kasengã na n sɩnge. Tigsgã maana “Sall de Pale despoore” Waga demill tigsgã roogẽ. A pipi yʋʋmdã yaa […]