Non classé

Ekoall Bulsa yʋʋm 75 wã tigr seglg ket n be a na-kẽnd-sõng zugu

Sẽoog kiuug rasem 29 yʋʋm 2020 soabã pʋgẽ sull ning sẽn get Ekoall Bulsa « A » yʋʋm 75 tigr seglg rãmb zĩnda ne taab Waogdg Meeri wã kom-bɩɩmb zakẽ (MJCO). Sɩd yaa sẽoog  rasem 29 yʋʋm 2020 soabã pʋgẽ, la ANDN taoor soabã mise Filbɛɛr BEEMBÃMB ne neb taoor rãmb kẽere,  sẽn get-b tʋʋmdã seglg yell  […]

Non classé

Sẽoog kiuug rasem pisi la a naas 24 yʋʋm 2020 soabã pʋgẽ, a Naazi KABOOR tɩg n yaas karen-biisi la neb nins sẽn karemd a sɛbã taoore, n na n wegs a sebrã seem n wilgi

Waogdg Meeri wã talla yam yãk-sõngo, n na n yãag seb-gʋndbã la neb nins sẽn nong tõnd nin-sabls tẽng seb-gʋndbã sɛb kaorengo, bũmb zãnga Burkĩna Fas seb-gʋndbã sɛba. Yaa rẽ tɩ b boola a Nazĩndingũba KABOORE tɩ b boond t’a Naazi t’a wa yals karen-bɛda la neb nins sẽn nong Burkĩna Faso kambã sɛb kaoreng […]

Non classé

Tẽnkʋdg ne Bobo Dɩʋlaso loogr poore, yaa Waogdg la BEBEDEA taoor dãmbã seg neb nins sẽn tʋmd reemã tʋʋma, tɩ b n na n zĩnd ne taab n wegs no-rɩkr 048 soabã

Sẽoog kiuug rasem pisi la a nii 28 yʋʋm 2020 soabã pʋgẽ, BEBEDEA (BBDA) taoor soabã a Wahaabu BAARA ne a tʋmd-n-taasã sega kiba-kɩtbã la neb nins sẽn tʋmd tõnd rog-n-mikã la kʋdemdã na kẽng taoore, n paas ned buud fãa sẽn tar yãab a yam pʋgẽ, n tõe n naan reem buud toor-toore, wala: […]

Non classé

A Wẽndenmete WEDRAOOGO yiisa sebr sẽn gomd burkĩnd dãmbã maoob yelle

Yaa sẽoog kiuug rasem 24 yʋʋm 2020 soabã, SEBESE sẽn be Waogdgã sɛkã roog pʋgẽ, la neb  ka tɛk wa n zĩnd n na maan kaset ne a Wẽndenmete WEDRAOOGO, t’a  maana a sebrã zulukri. Gofneerã neb zĩnda sʋka, minisr Simyão SAWADGO, la minisr Harʋʋna KABOORE. Kaasem KÃMBU sẽn ya kõnsay kõstitisẽonellã taoor soaba, n […]

Non classé

Sull kaseng-ning sẽn tigsd tʋʋm-noy la lagem-n-taar sula sẽn n so b mensã maana a tigs-kaseng naoor 45 soaba, Waogdg na-tẽngã pʋgẽ

Sull ninga sẽn tigimda tʋʋm-noy la lagem-n-taar sula sẽn so b mensã (SPONG)  rãmb maana  b tigs- kaseng naoor 45 soabã sẽoog kiuug rasem 23 yʋʋm 2020 soabã. Yaa minisr ning sẽn get zĩisã zãab yelle, n sõngd minisr ning sẽn get-a arzɛkã, a Polind Zʋʋre n lʋɩ tʋʋmdã taoore, tɩ tik-kasengã pak a kʋɩlense. […]